Izvajanje storitev greznic in MKČN

IZVAJANJE STORITEV POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI (MKČN) V MESTNI OBČINI PTUJ

Greznične gošče in presežno blato iz MKČN so izredno obremenjene s različnimi onesnaževali, ki so v takšnih koncentracijah lahko škodljive zdravju in kvarno vplivajo na okolje. Zato sodijo le na objekte čiščenja, kjer se snovi nadzirano, v to namenjenih tehnoloških postopkih izločijo ali razgradijo pod mejne vrednosti še dopustnih koncentracij.

Na območju celotne države področje ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami in blati iz obstoječih greznic in MKČN urejajo sledeči predpisi:

 • Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2)
 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS št. 104/09, 14/10, 80/12 in 98/15)
 • Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS št. 62/08 in 44/22 – ZVO-2).

Na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/2015), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12 in 109/12), Soglasja k spremembi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ptuj (Uradni Vestnik Mestne občine Ptuj št. 8/2016) in Sklepa o dopolnitvi Sklepa o višini subvencioniranja cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ptuj (Uradni Vestnik Mestne občine Ptuj št. 8/2016), se od 1. 7. 2016 naprej izvaja in obračunava storitev ter omrežnina povezana z izvajanjem storitev z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN.

V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ptuj, je izvajalec javne službe, na območju celotne občine, dolžan izvajati, ter ločeno oblikovati in obračunavati storitve povezane s nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN:

 • prevzem in odvoz komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in njeno čiščenje,
 • prevzem in odvoz blata iz obstoječih greznic najmanj enkrat na tri leta in njegovo obdelavo,
 • prevzem in odvoz blata iz MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in njegovo obdelavo,
 • izvedbo pregledov MKČN prvo koledarsko leto po izvedenih prvih meritvah in nato vsake tri leta.

Storitve izvajalec te javne službe v Mestni občini Ptuj opravlja s specialnimi komunalnimi vozili. Vse prevzete gošče in blato na Centralni čistilni napravi Ptuj (CČN Ptuj) očistimo najprej mehansko, nato skupaj s preostalo odpadno vodo še biološko. Greznične gošče in blato iz MKČN so močno obremenjene z organskimi, dušikovimi in fosforjevimi spojinami, tako da se morajo na napravo dozirati postopno in kontrolirano. Produkta čiščenja sta očiščena voda in dehidrirano blato, ki ga bo odvažal za to registriran prevzemnik.

CENA OPRAVLJANJA STORITEV IN OMREŽNINA

Cena izvajanja vseh storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz cene opravljanja storitve, omrežnine in okoljske dajatve. Obračun se vrši mesečno.

Enota količine storitve (obračuna) prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic in MKČN je m3 opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode. Če obračun po količini dobavljene pitne vode ni možen se storitev obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 50 m3 na osebo na leto.

Obračun po številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev se lahko uporabi tudi pri kmetijskih gospodarstvih, kjer se vodo uporablja v kmetijski dejavnosti, pa le te ne izpolnjujejo pogojev oprostitve plačila storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN.

Omrežnina se za infrastrukturo javne službe (CČN Ptuj), določi na letni ravni in se uporabnikom obračunava mesečno glede na premer vodovodnega priključka.

Občina lahko prizna subvencijo cen storitev javnih službe, a le za uporabnike, ki so gospodinjstva in izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

Cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in njihove spremembe, v Mestni občini Ptuj za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN) sprejema na predlog izvajalca javne službe Mestni svet Mestne občine Ptuj.

 

NEPRETOČNE GREZNICE

Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik za komunalno odpadno vodo, v katerem se voda zadrži, nima iztoka v okolje in se vsa vsebina odvaža v čiščenje na CČN Ptuj.

Lastnika objekta uvrstimo na seznam uporabnikov z nepretočnimi greznicami, če predloži naslednja dokazila:

 • izdano soglasje izvajalca javne službe za nepretočno greznico,
 • da je nepretočna greznica izvedena v skladu z izdanim soglasjem izvajalca javne službe, v skladu gradbenimi predpisi in gradbenim dovoljenjem,
 • dokazilo o vodotesnosti nepretočne greznice, od za to pooblaščene institucije,
 • da se v nepretočno greznico odvajajo izključno komunalne odpadne vode,
 • dokazila o dosedanjih odvozih grezničnih gošč iz nepretočne greznice s strani, za to registriranega podjetja.

Praznjenje komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice se ne glede na število potrebnih praznjenj, izvede v celoti v okviru storitev z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in  MKČN. Praznjenje nepretočne greznice je potrebno naročiti najmanj tri delovne dneve pred želenim terminom izvedbe storitve.

Pri okoljski dajatvi, se objekte z nepretočnimi greznicami obravnava na enak način, kot objekte priključene na javni kanalizacijski sistem, zaključen z ustrezno ČN.

 

OBSTOJEČE GREZNICE

Lastnik obstoječega objekta s pretočno greznico, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 2002 ali je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta in je objekt na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, lahko uporablja obstoječo pretočno greznico najpozneje do prve rekonstrukcije objekta.

Če objekt za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bil v uporabi pred tem dnem na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo pa tudi ni predpisana, nima urejenega ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod mora lastnik zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih vod v skladu s predpisi do 31. decembra 2025.

Obstoječe greznice so praviloma pretočne in izvedene z več prekati (dvo ali tro prekatne greznice). Prvi služi usedanju, naslednji za anaerobno obdelavo komunalne odpadne vode. Delno očiščena odpadna voda se na iztoku iz zadnjega prekata odvaja v okolje, običajno z infiltracijo v tla.

V okviru izvajanja storitev z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN, je obvezno praznjenje grezničnih gošč iz obstoječih greznic. Praznjenja se izvajajo po načrtu praznjenja izvajalca javne službe. Maksimalna količina vsebine greznice, ki se odpelje pri rednem odvozu pretočnih greznic je 5 m3. Gošče se črpajo iz prvega, najgostejšega prekata. Praviloma se odvozi gošč in nepretočnih greznic in odvečnega blata iz MKČN izvedejo po potrebi, odvozi iz obstoječih pretočnih greznic pa najmanj enkrat na tri leta. Pri večji porabi vode iz javnega vodovoda kot 15 m3 na mesec za potrebe enega gospodinjstva (iz katere nastanejo komunalne odpadne vode), se v okviru rednih storitev odvoza gošč iz obstoječih pretočnih greznic izvedeta dva odvoza v tri letnem obdobju. V primeru želja uporabnikov po pogostejšem odvozu gošč iz obstoječih greznic je možno to dogovoriti samo v primeru če so obstoječe greznice izvedene v skladu z gradbenim dovoljenjem, in v skladu s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta. Prav tako ni upravičen pogostejši odvoz če greznica ali objekti povezani z greznico (npr. ponikovalnice, odtočni kanali) niso ustrezno vzdrževani in če se je v greznico odvajalo snovi, ki v kanalizacijo (oziroma greznico) ne sodijo.

Za uporabnike obstoječih greznic ni možno znižanje okoljske dajatve, ker precejšen del onesnaženja še vedno odteka in s tem obremenjuje okolje.  

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE (MKČN) 

Mala komunalna čistilna naprava je naprava z zmogljivostjo  manjšo od 2.000 PE. 1 PE je onesnaženje, ki ga dnevno povzroči ena oseba. MKČN manjše od 50 PE so praviloma individualne čistilne naprave, ki niso sestavni del javne infrastrukture in ostanejo v lasti lastnikov oziroma investitorjev objektov. Ti so dolžni z MKČN upravljati in jih vzdrževati kar pomeni:

 • preverjati tehnično brezhibnost MKČN,
 • pregledovati in prazniti blato iz MKČN,
 • hraniti dokumentacijo o lastnostih proizvoda z Izjavo o skladnosti, morebitnimi certifikati, navodilo dobavitelja o obratovanju in vzdrževanju, dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN, o ravnanju z blatom, izrednih dogodkih, okvarah in prekinitvah obratovanja,
 • pridobiti poročilo o uspešno opravljenih prvih meritvah s strani za to pooblaščenega laboratorija,
 • Pridobiti poročila o pregledih za MKČN, ki jih izvede izvajalec javne službe enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po uspešni izvedbi prvih meritev.

Čiščenje v MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki niso tipski proizvod, mora zagotavljati primerno čiščenje, za kar se smatra čiščenje, kjer parameter onesnaženja KPK ne presega vrednosti 200 mg/l. Pri tipskih MKČN mora učinek čiščenja presegati 80 % glede na parameter KPK.

V okviru izvajanja storitev z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN, je izvajalec javne službe dolžan odvažati blato iz MKČN, ter prvo naslednje koledarsko leto po uspešno opravljenih prvih meritvah in nato vsake tri leta izvajati preglede MKČN.

Odvozi odvečnega (presežnega, odvišnega) blata iz MKČN se izvajajo  po razporedu, v primeru ustreznega obratovanja in delovanja MKČN, lahko lastnik po potrebi naroči dodaten odvoz blata in to najmanj tri delovne dneve pred želenim terminom izvedbe storitve.

V primeru pozitivno izvedenih prvih meritvah in pregledih MKČN, se za objekte priključene na takšne MKČN okoljska dajatev obračunava na enak način, kot objekte priključene na javni kanalizacijski sistem, zaključen z ustrezno ČN.

IZDELAVA POROČILA O PREGLEDU MKČN

Za MKČN do 50 PE, mora izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Metni občini Ptuj, ustreznost obratovanja ugotavljati z izvedbo pregledov naprav ki jih opravi sam ali na podlagi prvih meritev ali meritev obratovalnega monitoringa, ki jih na podlagi naročila lastnika MKČN izvede za to pooblaščeni akreditirani laboratorij.

Postopek služi tudi za ugotavljanje upravičenosti znižanja okoljske dajatve in poteka po sledečem vrstnem redu:

 • v prvem letu obratovanja mora lastnik ali upravljavec MKČN naročiti pri pooblaščenem akreditiranem laboratoriju prve meritve za MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in posredovati kopijo rezultatov analize iztoka izvajalcu javne službe (našemu podjetju). Rezultati analiz morajo biti v skladu z predpisi, če ne se izvedba prvih meritev ponovi.
 • prvo naslednje koledarsko leto po uspešno opravljenih prvih meritvah (in nato vsake tri leta), lastnik ali upravljavec MKČN izpolni obrazec Poročilo o pregledu MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PEin ga posreduje na naslov Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj. Pravilno izpolnjen obrazec služi za izdelavo poročila o pregledu MKČN,
 • lastnika ali upravljavca kontaktiramo in se dogovorimo o terminu ogleda MKČN,
 • ob dogovorjenem terminu, na terenu skupaj preverimo delovanje in stanje (vzdrževanje) MKČN, ter način odvajanja očiščene vode iztoka iz naprave,
 • vzamemo trenutni vzorec iztoka iz MKČN, v katerem izvedemo meritev KPK,
 • po opravljenem pregledu lastnik ali upravljavec s podpisom potrdi opravljeno storitev,
 • na podlagi pridobljenih podatkov, terenskega ogleda obratovanja in rezultata analize izvajalec izdela poročilo,
 • poročilo se skupaj z rezultatom analize pošlje lastniku ali upravljavcu,
 • v primeru ustreznega delovanja MKČN in izdanega pozitivnega poročila izvajalec obračuna okoljsko dajatev v višini 10% polne vrednosti.

OPROSTITEV PLAČILA STORITEV POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI IN OBSTOJEČIMI GREZNICAMI, TER MKČN ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA

V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list  RS št. 5/2013) je navedeno:

 • gnojevka so iztrebki rejnih živali, kot so blato in seč, brez ali z manjšim dodatkom stelje in z večjim ali manjšim dodatkom vode
 • gnojnica je mešanica seča rejnih živali z vodo in snovmi, ki nastanejo iz seča zaradi naravne presnove, ter odcednih voda iz gnojišč.

V skladu z 8. členom Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS št. 62/2008) je uporaba blata iz greznic, nepretočnih greznic in MKČN z zmogljivostjo do 50 PE za gnojilo v kmetijstvu prepovedana, razen za blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico, ter skladiščeno najmanj 6 mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.

V skladu s 17. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/2015), je obvezna storitev javne službe za objekt kmetijskega gospodarstva le storitev pregleda MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, če gre za uporabo komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice, oziroma blata MKČN v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blat iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

Določbe zakonodaje o uporabi blata za gnojilo v kmetijstvu se lahko uporabijo samo v primeru če lastnik oziroma uporabnik greznice ali MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe predloži vsake tri leta pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. V izjavi morajo biti navedeni datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice, oziroma blata iz MKČN, ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.

Izjava, katere vzorec je na razpolago na spletni strani Komunale Ptuj, je istočasno vloga za oprostitev plačila storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN. Kot dokazilo mora biti izjavi priložena kopija subvencijske vloge, iz katere so razvidni osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, stalež rejnih živali in njivske površine na katerih se blato kot gnojilo uporablja.

Če lastnik kmetijskega gospodarstva v letu ko podaja izjavo, uveljavlja tudi oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vode, nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti in je tej vlogi priložil subvencijo, dokazil k izjavi ni potrebno priložiti.

Če je izjava popolna, izvajalec javne službe pri lastniku kmetijskega gospodarstva ne izvaja in ne obračunava storitev javne službe povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN. V tem primeru se izdelavo poročila o pregledu MKČN zaračuna lastniku (naročniku) po izvedbi v skladu s veljavnim cenikom na dan opravljene storitve.

PRAZNJENJE NEPRETOČNIH GREZNIC, PREVZEM BLATA IZ MKČN IN OBSTOJEČIH GREZNIC

Izvajalec javne službe izvaja praznjenje ob delavnikih v času med 7.00 do 15.00 v skladu s terminskim načrtom.

 • Praznjenje nepretočnih greznic po predhodnem naročilu lastnika ali uporabnika, ki mora biti najmanj tri delovne dneve pred zahtevano izvedbo storitve.
 • Praznjenje obstoječih greznic najmanj enkrat na tri leta:
 • prazni se blato iz prvega prekata – usedalnika greznice, praviloma do 2/3 volumna usedalnika, oziroma največ 5 m3,
 • v primeru, da greznica ni zgrajena po gradbenih standardih in nima prvega usedalnika se prazni 1/3 vsebine greznice, ali največ 5 m3.
 • Praznjenje presežnega blata iz MKČN v časovnih presledkih, določenih glede na zmogljivost in obremenjenost posamezne MKČN, vendar najmanj enkrat na tri leta. Lastnik ali uporabnik mora naročiti storitev najmanj tri delovne dneve pred zahtevano izvedbo.

V primeru, da se uporabnik želi priključiti na sistem javen kanalizacije, pa se praznjenje greznice ob njegovem objektu, po planu rednih odvozov v tri letnem obdobju še ni izvedlo, se mu praznjenje v okviru izvajanja redne storitve izvede takrat ko se uporabnik odloči za izvedbo kanalizacijskega priključka.

TERMINSKI NAČRT IZVAJANJA STORITEV

Podroben načrt prevzema blata iz obstoječih greznic ali MKČN pripravi izvajalec javne službe in o terminu opravljanja storitve obvesti uporabnike po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.

Uporabnik lahko zahteva spremembo termina opravljanja storitve, a samo enkrat po prejemu obvestila in najkasneje 8 koledarskih dni  pred datumom izvedbe prevzema na tel. 787 51 87. V tem primeru je izvajalec javne službe storitev dolžan izvesti najpozneje v 30 dneh od prejema zahteve za spremembo termina odvoza. Dobrodošle so tudi vse informacije uporabnikov o napačnih podatkih o lastnikih, naslovih, hišnih številkah in podobnem v naših evidencah.

Če uporabnik v terminu, posredovanem z obvestilom, ne bo dosegljiv, oziroma predhodno ne bo zahteval spremembe termina v skladu s prejšnjim odstavkom, se bo na licu mesta pustilo obvestilo, storitev pa se bo štela za opravljeno. Izvajalec javne službe bo storitev prevzema blata iz obstoječih greznic opravil ponovno čez tri leta,  prevzem blata iz MKČN pa v časovnih presledkih določenih glede na zmogljivost in obremenitve posamezne MKČN.

Na dan prevzema je uporabnik dolžan ustrezno pripraviti greznico oziroma MKČN, kar pomeni odstraniti morebitne ovire in s tem omogočiti dostop, ter preveriti pokrove in sisteme odpiranja pokrovov revizijskih odprtin, da se bodo lahko odprli in bo s tem omogočena izvedba storitve.

Storitve se bodo izvajale vsako leto v vseh četrtnih skupnostih Mestne občine Ptuj. V vsaki četrtni skupnosti se bo v tekočem letu izvedlo tretjino potrebnih storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN.

INFORMACIJE

Za morebitne dodatne informacije o storitvah Komunalnega podjetja Ptuj d.d., povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN) pokličite ali vprašajte po elektronski pošti:

Uporabnik v greznice, MKČN (enako velja za izpuste v sistem javne kanalizacije), ne sme odvajati ali izliti odpadno vodo, ki bi lahko:

 • povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
 • povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala interni kanal, naprave, opremo in ogrožale zdravje ljudi,
 • povzročale ovire v kanalih ali kako drugače motile delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
 • stalno ali občasno povzročala hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivala na delovanje greznice,
 • povzročala, da nastajajo škodljivi plini,
 • povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature,
 • zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,
 • vsebovala drugo snov, ki šteje za nevarno in škodljivo snov in katere koncentracija je nad s predpisi dovoljenimi mejnimi vrednostmi.

V sisteme za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod torej ne sodijo gradbeni odpadki, trdni odpadki kot cunje, tekstilni izdelki, čistilne krpe, folije, vrečke in drugih plastični izdelki, papirnate brisače, tamponi, vložki, kondomi, plenice, bombažne vate, vlažilni robčki, palčke za ušesa, cigaretni ogorki, organski odpadki kot so ostanki hrane, olja in maščobe iz gospodinjstev, odpadne vode iz kmetijstva (gnojevka, ostanki škropiv), ostanki zdravil in druge strupene snovi (npr. kisline, lužine, razredčila, vnetljive snovi, pripravki za gnojenje in gojenje rastlin, motorna olja, barve, nafta, topila ali bencin za čiščenje).