Analiza pitne vode iz lastnega vodovoda

Analiza pitne vode iz lastnega vodovoda

V Komunalnem podjetju Ptuj d.d.  izvajamo storitve v zvezi preskušanja parametrov pitne vode. Pitno vodo se praviloma preiskuje tako na mikrobiološke kot fizikalno kemijske parametre. Pri tem obstajata dve možnosti:

  1. Naročnik koristi izključno laboratorijsko storitev našega laboratorija
  2. Poleg laboratorijskih storitev zaposleni Komunalnega podjetja Ptuj opravijo tudi odvzem vzorca pitne vode

Naročnik koristi izključno laboratorijsko storitev

Naročnik odvzame vzorec pitne vode za mikrobiološko analizo sam po predhodnem dogovoru z laboratorijem in po prevzemu ustrezne embalaže v laboratoriju Komunalnega podjetja Ptuj d.d. na lokaciji CČN Ptuj, Ob Dravi 7 (telefonska številka 02 780 54 66). Glede na tip vode, ki jo želi naročnik preiskati, se v laboratoriju dogovori za obseg analiz. Cena mikrobiološke analize je odvisna od obsega parametrov v opravljeni analizi.

Osnovne informacije o potrebni količini pitne vode za analizo kemijskih parametrov in ceni analize, ki je odvisna od obsega parametrov, dobite na telefonski številki 02 780 54 66. Naročnik lahko prevzame sterilno embalažo za mikrobiološke analize na lokaciji CČN Ptuj, ob Dravi 7.

Pomanjkljivost koriščenja izključno laboratorijskih storitev:

  • Obstoji možnost, da je izbrani obseg parametrov pomanjkljiv.
  • V primeru neskladnih parametrov oz. neustreznih rezultatov ne moremo izključiti vpliva nestrokovnega odvzema, transporta itd.
  • Rezultatov laboratorijskih analiz ne moremo ovrednotiti v smislu tveganja za zdravje in v primeru neustreznih rezultatov tudi ne moremo podati primernih načinov ukrepanja (vzrok neskladja je lahko vzorčenje).
  • Laboratorijski izvid ima omejeno uporabo (ne da se ga uporabljati v uradne namene) saj laboratorij na izvid napiše, da je vzorec odvzel naročnik.

Poleg laboratorijskih storitev Komunalno podjetje Ptuj d.d. opravi tudi odvzem vzorca pitne vode

Odvzem vzorca pitne vode z analizo naročite v laboratoriju Komunalnega podjetja Ptuj d.d. (telefonska številka 02 780 54 66) ali na el. naslov: branko.lah@komunala-ptuj.si. Zaposleni v laboratoriju v okviru storitve odvzema poleg odvzema vzorca pitne vode opravijo tudi terenski ogled. Laboratorijske izvide lahko tudi dodatno opremijo z mnenjem in svetovanjem. Cena storitve bo v takem primeru sestavljena iz stroškov za storitve preiskav in storitve odvzema vzorca pitne vode. Izda se lahko tudi  mnenje z vrednotenjem ugotovljenih neskladnosti v smislu zaščite zdravja uporabnikov pitne vode in s svetovanjem glede nadaljnjega ukrepanja v primeru, da izvajamo analizo v našem laboratoriju (cena 23,64 EUR brez DDV).

Tabela 1: Prikaz cen v primeru, kadar odvzame vzorec laboratorij Komunalnega podjetja Ptuj d.d.

Analiza z izvedbo vzorčenja Cena brez DDV


Posamezna mikrobiološka analiza


PAKET: Osnovna mikrobiološka analiza + vzorčenje in poročilo


PAKET: Razširjena mikrobiološka naliza + vzorčenje in poročilo


21,50€78€83€


Posamezna kemijska analiza

Vzorčenje (1/2 KEM, 1/2 MB)

od 10,60€ do 41,20€

26,50€

PAKET: kemijska analiza 214€
Dodatno poročilo Cena brez DDV
Mnenje 23,64€

Opomba: V primeru, da naročnik sam odvzame vzorec dobi 18% popust.

Prednost odvzema vzorca vode s strani strokovno usposobljene osebe:

  • Strokovno postavljen predlog obsega parametrov laboratorijske analize
  • Strokovno opravljen odvzem vzorca pitne vode
  • Laboratorijski izvid je primeren tudi za uporabo v uradne namene

Opomba: Vse cene so postavljene na osnovi trenutno veljavnega cenika Komunalnega Podjetja Ptuj d.d. z dne 03.12.2021 in ne vključujejo DDV.