Reference

REFERENČNI OBJEKTI

IZGRADNJA KANALIZACIJE, ČRPALIŠČ IN ČISTILNIH NAPRAV

 • Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo Miklavž pri Ormožu
 • Izgradnja notranjega kanalizacijskega omrežja na objektu ZUDV
 • Vakuumska kanalizacija Biš – podtlačna postaja in čistilna naprava
 • Kanalizacija Dolane
 • Izgradnja sekundarne kanalizacije sp. Polskava –
 • Izvedba Črpališč
 • Izgradnja sekundarnih odcepov kanalizacije v naseljih občine Hajdina
 • Izgradnja kanalizacije kanal 5.0 T+G s črpališčem Č2 v naselju Hajdoše
 • Kanalizacija Majšperk
 • Izgradnja kanalizacijskega sistema 3 Bukovci – Izgradnja kanalizacije v naselju Formin
 • Izgradnja vakuumske kanalizacije v Trnovski vasi – 2. etapa skozi Biš in Ločič – vakuumska kanalizacija (montažna dela)
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju ptujskega polja sklop 2 – Izgradnja kanalizacijskega sistema 5 v Mestni občini Ptuj
 • Izgradnja kanalizacije Cunkovci
 • Izgradnja kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo v naselju Videm pri Ptuju (izgradnja čistilne naprave)
 • Obnova vodovodnega omrežja in gradnja fekalne kanalizacije s čistilno napravo v Gabrniku – izgradnja čistilne naprave
 • Sekundarna kanalizacija za naselja Cirkovce, Jablane, Pongerce, Šikole in Stražgonjca – vakuumska kanalizacija (montažna dela)
 • Izgradnja čistilne naprave Imeno
 • Izgradnja kanalizacije v naselju Vitomarci kanal 1.0 odsek obstoječi J17 črpališče Vitomarci
 • Izgradnja kanalizacije v naselju Hajdoše z rekonstrukcijo komunalne infrastrukture
 • Izgradnja čistilne naprave Janežovci
 • Kanalizacija Sobetinci z dograditvijo čistilne naprave
 • Izgradja kanalizacijskega omrežja v naselju Prepolje – dograditev in oprema črpališča 1 in črpališča J41 na kanalu 1.0 v naselju Prepolje
 • Izgradnja sekundarne kanalizacije v naselju Stojnci – prestavitev vodovoda in izvedba dveh črpališč Č1 in Č2
 • Izgradnja fekalne kanalizacije na lokaciji Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ŠTRK spuhlja
 • Izgradnja čistilne naprave Juršinci za 500 PE
 • Izgradnja obrtne cone Videm – Izgradnja čistilne naprave
 • Kanalizacija Borovci – izgradnja črpališč Č1 in Č2
 • Izdelava enajst črpališč na kanalizacijskem sistemu (7) Kidričevo dveh črpališč na kanalizacijskem sistemu (8) Starše
 • Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje fekalnih vod na območju Občine Videm I. faza izgradnja črpališč Č3,Č4,Č5 in Č6
 • Kanalizacija Prvenci – Novi Jork in izgradnja črpališč Č1 in Č2
 • Izvedba kanalizacije v naselju Štuki – faza II
 • Kanalizacijska črpališča: 2-9, 3-9, 4-9, 5-9, 6-9 in 7-9 na projektu Celovito varovanje vodnih virov podtalnice ptujskega polja – I. faza
 • 3. faza kanalizacije Markovci – Zabovci in čistilna naprava s črpališčem in tlačnim vodom
 • izgradnja fekalne kanalizacije naselja Štuki – faza 1
 • izgradnja čistilne naprave in fekalne kanalizacije v Orešju
 • izgradnja fekalne kanalizacije Žigov breg Cirkulane
 • izgradnja kanalizacije Trnovska vas kanal A in C , kanal B delno, sekundar kanala C in priključek Arnuga

IZGRADNJA VODOVODOV, VODOHRANOV IN NAMAKALNIH SISTEMOV

 • Obnova vodooskrbnega sistema Gorca-Dežno
 • Rekonstrukcija vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v Ljutomerju – montažna dela vodovod (Kidričevo naselje Ljutomer)
 • Menjava vodovodnih cevi v naselju Stojnci
 • Vodovodni cevovod DN 100 v naselju Juršinci
 • Naravovarstvena ureditev naravnega rezervata Ormoške lagune – montažna dela
 • Izgradnja obrtne cone II faza in obnova vodovodnega sistema – vodovodni sistem
 • Zamenjava vodovoda pri rekonstrukciji Mestnega trga na Ptuju
 • Namakalni sistem v občini Gorišnica 1. faza dokončanje
  Primarni vodovodni cevovod Formin – Zavrč
 • Obnova vodovodnega omrežja in gradnja fekalne kanalizacije s čistilno napravo v Gabrniku – izgradnja vodovoda
 • Izgradnja vodovoda Ormož – Središče odsek 1 in zamenjava vodovodnih cevi v delu naselja Obrež
 • Infrastrukturna ureditev Obrtne cone Novi Jork III faza izgradnja vodovodnega cevovoda v naselju Borov gozd
 • Položitev infrastrukturnih vodov v zemljo v naselju Spuhlja
 • Izgradnja namakalnega sistema Gorišnica – Moškanjci – I. faza
 • Zamenjava azbestnocementne cevi primarnega cevovoda v naselju Stojnci
 • Vodovod Haloze hišni priključki: Velika Varnica in Trdobojci
 • Zamenjava salonitnih vodovodnih cevi v naselju Cirkovce
 • Prestavitev obstoječega vodovoda – izgradnja objekta R-1229/248 Ptuj – križišče na Ormoški cesti Ptuj
 • Zamenjava vodovodnega cevovoda v naselju Zgornja Hajdina
 • Izgradnja vodovodnega sistema za občino Majšperk – sklop 1
 • izvedba vodovodnega cevovoda Rabelčja vas
 • Izgradnja vodovodnega omrežja Zahodnih Haloz – sekundarni vodovod
 • Ureditev zajetij v Kupčinjem vrhu
 • Celovito varovanje vodnih virov podtalnice ptujskega polja I. faza – vodovodno omrežje
 • Izvedba vodovoda v sklopu izgradnje AC Slivnica Draženci sklop B
 • Izgradnja vodovodnega omrežja zahodnih Haloz faza I.
 • AC Slivnica Darženci Sklop “C” avtocesta od km 14+850 do km 19+850 – vodovodni sistem
 • Zamenjava vodovodnega cevovoda v naselju Brezovec
 • Zamenjava vodovodnega cevovoda v naselju Hrastovec in pri igrišču
 • Izvedba vodovodnega cevovoda PE 110/10 v obrtni coni
 • Izvedba vodovodnega cevovoda DN 63/10 v naselju Lasigovci in sekundarni vodovodni cevovod PE 110
 • Zamenjava vodovodnega cevovoda v naselju Kukava II. del
 • Zamenjava vodovoda PVC 160 v naselju Mostje
 • Izvedba sekundarnega voda Njiverce in zamenjava primarnega cevovoda Župečja vas I. faza
 • Zamenjava vodovodnega cevovoda v naselju Skorba – odcep Osenjak
 • Zamenjava vodovodnega cevovoda v naselju Zgornja Hajdina
 • Izvedba vodovodnega cevovoda Gibina – Hvaletinci
 • Rekonstrukcija vodovoda – pločnik ob Zagrebški cesti 2. faza izvedba vodovodnega cevovoda Rabelčja vas
 • Gradbena in montažna dela (prestavitev 1 in prestavitev 2) na objektu AC Lenart – Beltinci na pododseku Sp. Senarska – Cogetinci od km 15+000 do kkm 24+490
 • Izvedba terciarnega vodovodnega cevovoda in navezave priključkov v Občini Videm
 • Izvedba vodovodnega omrežja na lokaciji nakupovalnega centra Ptuj
  Izgradnja vodovoda Smolinci – Župetinci II. faza (1. del)

GRADNJA IN REKONSTRUKCIJA CEST, PLOČNIKOV IN PARKIRIŠČ

 • Ureditev parkirišč pred Lekarno Ptuj
 • Ureditev novega naselja v Juršincih
 • Izgradnja krožišča na Puhovi cesti
 • Pločnik Ložnica v naselju Makole
 • Izgradnja povezovalne ceste s priključkom na JP 829021
 • Izgradnja pločnika ob Zagrebški cesti na Ptuju – 3. faza
 • Rekonstrukcija ceste Budina – Brstje
 • Ureditev javne poti Grajena – Šauprl
 • Izgradnja pločnika ob Sončnem parku na Ptuju
 • Ureditev pločnika v Gajzerjevi ulici na Ptuju
 • Rekonstrukcija javne poti JP 560441 zg. Velovlek
 • Izgradnja Puhove ceste
 • Izgradnja povezovalne ceste od Rogozniške ceste do Puhove cesteodernizacija ceste
 • Štuki – Mestni vrh JP 828311
 • Modernizacija LC 328051 Podvinci – Dornava

STROJNE IN ELEKTRO INŠTALACIJE

 • Izgradnja pločnika Stojnci – izgradnja javne razsvetljave
 • Sanacija talnih površin na tovorni postaji Maribor – izgradnja javne razsvetljave
 • Izgradnja javne razsvetljave ob LC 328521 v naselju sp Hajdina in izgradnja javne razsvetljave od LC 328041 Draženci
 • Izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del pri obnovi in dozidavi Doma krajanov Rogoznica
 • Krožišče v Vidmu pri Ptuju – izgradnja javne razsvetljave
 • Urejanje centra Juršinc – Vaško središče za potrebe medgeneracijskega druženja – izgradnja javne razsvetljave in NN priključka
 • Izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ter dobava in montaža opreme za izgradnjo OŠ Ljudevite Pivke na Ptuju
 • Ureditev infrastrukture na Zagrebški cesti – izgradnja javne razsvetljave
  Dobava materiala in izvedba strojnih inštalacij – Rekonstrukcija in prizidava osnovne šole Sela
 • Strojnoinstalacijska dela na objektu Spar Rače
  Gradnja Doma upokojencev Ptuj, enote v Kidričevem – izvajanje strojnoinstalacijskih del
 • Ureditev cest v predelu Koče in Spodnje Koče v Spuhlji s spremljajočo infrastrukturo – izgradnja javne razsvetljave in NN omrežja
 • Izgradnja razsvetljave na igrišču z umetno travo v Ptuju
 • Strojne instalacije pri izgradnji trgovskega centra Spar Rabelčja vas v Ptuju
  Rekonstrukcija ceste Spuhlja Zabovci s spremljajočo infrastrukturo – izgradnja javne razsvetljave in NN omrežja
 • Dobava materiala in izvedba strojnih inštalacij na objektu športni park v Spuhlji
 • Dobava materiala in izvedba strojnih inštalacij ter zunanje ureditve na objektu Vrtec Žetale

GRADNJA ŠPORTNIH IGRIŠČ IN ZUNANJE UREDITVE

 • Nizkogradnje na območju občine Gorišnica – izgradnja nogometnega igrišča
 • Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča v Ormožu
 • Ureditev rekreacijsko turističnega območja ob ribniku v Hotinji vasi
 • Gradbena dela za izgradnjo ter zunanjo ureditev prizidka OŠ Rudolfa Maistra Šentilj v Slovenskih Goricah
 • Ureditev platoja pred spomenikom Jožeta Lacka na Ptuju
 • Izvedba gradbenih del za izgradnjo ter zunanjo ureditev prizidka k Osnovni šoli Antona Ingoliča Sp. Polskava
 • Gradbena dela za izgradnjo ter zunanjo ureditev vrtca Šentilj v Slovenskih Goricah
 • Izgradnja igrišča v sp. Velovleku
 • Ureditev okolja Vrtec Ptuj, enota Zvonček
 • Izgradnja športnega igrišča z razsvetljavo pri OŠ Mladika

Gradnje