Odvajanje in čiščenje odplak

 

Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih vod izvajamo v štirinajstih občinah in sicer Mestni občini Ptuj, Hajdina, Markovci, Gorišnica, Videm, Trnovska vas, Majšperk, Dornava, Juršinci, Zavrč, Sv. Andraž v Sl. Goricah, Podlehnik, Žetale in Cirkulane. V večini od naštetih občin se javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami še dograjuje, v upravljanje, obratovanje in vzdrževanje v skladu s koncesijskimi pogodbami in pogodbami o najemu javne infrastrukture pa so nam že predani objekti v Mestni občini Ptuj in občinah, Hajdina, Markovci, Podlehnik, Trnovska vas, Videm, Dornava, Gorišnica, Majšperk, Zavrč in Žetale.  Skupno imamo v upravljanju čez 350 km kanalizacije za odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda (ločeni in mešani kanalizacijski sistemi), 9 objektov za razbremenjevanje mešanega kanalizacijskega omrežja ter več kot 25 km kanalizacije po kateri odvajamo izključno meteorne odpadne vode. V zgoraj naštetih občinah kjer vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje je izvedeno 155 črpališč odpadnih vod na gravitacijski kanalizaciji, dva vakuumska sistema kanalizacije, Centralna čistilna napravo Ptuj, 5 čistilnih naprav z zmogljivostjo med 2.000 in 5.000 PE, ter 19 javnih malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo med 50 in 2.000 PE.

Najobsežnejši je javni kanalizacijski sistem v Mestni občini Ptuj s dvema ključnima objektoma. Prvi je črpališče ob Brodarskem društvu Ranca, kjer vse v javni kanalizaciji zbrane odpadne vode z levega brega reke Drave v Mestni občini Ptuj, mehansko prečistimo in nato prečrpamo na desni breg, kjer je lokacija drugega najpomembnejšega objekta, to je Centralne čistilne naprave odpadnih vod Ptuj (CČN). Naprava neprekinjeno obratuje od novembra 1989. Leta 2012 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje povsem prenovljene naprave, kapacitete 68.000 PE. Zasnovana je kot mehansko biološka čistilna naprava za terciarnim čiščenjem odpadnih voda (z odstranjevanjem dušikovih in fosforjevih spojin iz odpadnih vod) in z aerobno stabilizacijo odvečnega blata, dehidracijo in možnostjo njegovega sušenja. V Mestni občini Ptuj izvajamo tudi redne odvoze in čiščenje grezničnih gošč, prav tako redne preglede in odvoze odvečnega blata iz individualnih malih komunalnih čistilnih naprav, v ostalih občinah pa iste storitve izvajamo po naročilu strank.

Zraven vzdrževanja, obratovanja in upravljanja s sistemi javne kanalizacije in javnimi objekti odvajanja in čiščenja odpadnih vod, so pomembnejši del naših storitev tudi visokotlačno čiščenje kanalizacij in zamašenih cevovodov, ter sanacije in obnove strojne opreme črpališč in manjših čistilnih naprav.

Naš strokovni kader dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda sodeluje in pomaga pri iskanju rešitev projektantom, investitorjem, lokalnim skupnostim na razpolago pa smo tudi vsem drugim, ki se srečujejo s problemi s tega področja.