Projekti

DEUP – DEMONSTRACIJA CELOSTNEGA ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA

 omunalno podjetje Ptuj d.d. je bilo izbrano na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije “Pilotni/demonstracijski projekti – 1. sklop: pretvorba, distribucija in upravljanje energije” objavljenem v UL RS, št. 74/2016 dne 25.11.2016.  Obdobje upravičenih stroškov je od 15.6.2017 do 30.4.2020.

Cilj projekta je učinkovito upravljanje z energijo na naslednjih specializiranih področjih:
–  1. sklop: Vodenje prilagodljivega odjema v jeklarski industriji
–  2. sklop: Vodenje odjema v industriji s FEMSi
–  3. sklop: Energetsko optimiranje vodovodnih sistemov

Komunalno podjetje Ptuj d.d. aktivno sodeluje s šestimi partnerji v tretjem sklopu projekta, kjer smo si za cilj postavili tehnično ekonomsko optimizacijo obratovanja vodovodnega sistema s poudarkom na zniževanju rabe električne energije. Strateški cilji so znižanje stroškov obratovanja in vzdrževanja, znižanje vodnih izgub in porabe elektrike ter izboljšanje kakovosti oskrbe prebivalcev z zdravo pitno vodo.

Z zmanjšanjem porabe električne energije in stroškov potrebnih za distribucijo pitne vode  zmanjšamo tudi vodne izgube, kar bi moral biti prednostni ukrep upravljavcev vodovodnega sistema, pri čemer je potrebno izpostaviti tudi potrebo po tehnični ustreznosti analize vodnih izgub, ki jih je mogoče upravljati na različne načine  V Komunalnem podjetju Ptuj d.d. imamo velik poudarek pri zmanjševanju porabe električne energije in zmanjševanju izgub vode iz sistema, ki spada med temeljne cilje našega podjetja. Izgube vode iz vodovodnega omrežja lahko močno vplivajo na uspešnost in učinkovitost poslovanja podjetja. Vsako odgovorno podjetje ki se ukvarja z vodooskrbo, kot je Komunalno podjetje Ptuj d.d., si zaradi trajnostnega ravnanja z naravnimi vodnimi viri in zaradi lastne učinkovitosti poslovanja prizadeva za odpravljanje vodnih izgub. Učinkovitost zmanjševanja vodnih izgub je odvisna predvsem od strokovnega pristopa k problematiki načrtovanja ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub.

S pomočjo nihanja pretokov in razlik hidravlične obremenitve na vhodu in merilnih mestih lahko predvidevamo občutljivost posameznega merilnega mesta na zaznavanje izgub. Meritve hidravličnih padcev kot sekundarnega parametra omogočajo optimiranje porabe energije in razporeditve pretokov.

Ključne prednosti modeliranja v realnem času:

 • Upravljanje s kvaliteto vode in energije
 • Boljši odziv na motnje v delovanju vodovodnega omrežja (popravila, itd.)
 • Optimizacija načrtovanja prekinitev oskrbe s pitno vodo
 • Izboljšanje tlačnih razmer in zmanjšanje prelomov, puščanj
 • Načrtovanje izpiranj
 • Zmanjšanje stroškov energije
 • Zmanjšanje ogljikovega odtisa
 • Izboljšanje operativne učinkovitosti omrežja
 • Optimizacija stroškov obratovanja
 • Hitro prepoznavanje prelomov cevi
 • Napovedovanje prelomov cevi
 • Zmanjšanje stroškov odprave prelomov cevi
 • Hitro prepoznavanje nepravilnosti v vodovodnem omrežju
 • Alarmiranje in zaznava neskladnosti pred stranko
 • Izdelava natančnih in točnih poročil o kvaliteti vode
 • Izvedba avtomatskega vzorčenja pitne vode v omrežju
 • Prepoznavanje vdorov onesnažene vode
 • Opozorila zaradi prenizke koncentracije dezinfekcijskega sredstva
 • Alarmiranje zaradi onesnaženosti in zmožnost hitre omejitve onesnaženja
 • Napovedovanje prelomov cevi in posledic
 • Razvoj kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih strategij obnov in nadomestitev
 • Optimizacija investicij in vzdrževalnih del
 • Zmanjšanje tveganj izrednih dogodkov
 • Povečanje življenjske dobe objektov in omrežja vodovodnega sistema

Pričakovani cilji projekta so zmanjšanje porabe električne energije in stroškov potrebnih za distribucijo pitne vode , zmanjšanje vodnih izgub in povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode.

Projekt bo predvidoma zaključen v letu 2020. Sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skupni višini 1.557.894,81EUR.

Več o projektu SPIRIT: www.eu-skladi.si