Opis dejavnosti

Družba izvaja naslednje dejavnosti:

 • Dejavnosti gospodarskih javnih služb:
  • dejavnost proizvodnje in distribucije vode,
  • dejavnost odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
  • zbiranje in odvoz določenih vrst komunalnih odpadkov,
  • upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru.
 • Ostale dejavnosti družbe:
  • dejavnost gradenj,
  • dejavnost komunalno logističnih storitev,
  • plakatiranje,
  • čiščenje internih hišnih inštalacij,
  • dobava in vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav,
  • mikrobiološke in kemijske analize vode iz lastnega vodnjaka,
  • urejanje okolice,
  • obrezovanje in podiranje dreves z odvozom na trajno deponijo,
  • obrezovanje živih mej,
  • strojna in ročna košnja trave,
  • izvajanje zimske službe – čiščenje dvorišč in parkirišč.