Plakatiranje

Splošne informacije glede izvajanja storitev

Plakatiranje izvajamo na osnovi Odloka o oglaševanju v Mestni občini Ptuj (Uradni Vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/2016).

Navedeni odlok določa pogoje za oglaševanje na območju Mestne občine Ptuj. Oglaševanje na območju občine je mogoče samo na območjih določenih v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj (v nadaljnjem besedilu: OPN). Oglaševanje na navedenih območjih  je mogoče samo z oglaševalskimi objekti določenimi za posamezno območje.

Oglaševanje je dovoljeno na nepremičnih in premičnih oglaševalskih objektih. Nepremični oglaševalski objekti se lahko postavijo le na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja področje graditve objektov.

Plakati se nameščajo na plakatna mesta po predhodni označitvi s strani izvajalca Komunalnega podjetja Ptuj d.d. Prepovedano je samostojno nameščanje plakatov, kakor tudi plakatiranje na drugih lokacijah, kot so npr. drevesa, zidovi, avtobusna postajališča,… Sankcioniranje nepravilnosti vršijo pristojne inšpekcijske službe.

Plakatiranje izvajamo na 27 lokacijah, na katerih je 41 stalnih plakatnih mest (enostranska, dvostranska in tristranska). Priporočljiva največja velikost plakata, ki ga nameščamo na naša plakatna mesta je 0,7 m2 (format B1), možno pa je namestiti tudi supreme plakate velikosti 140 x 200 cm.

Izvedba plakatiranja se obračunava po veljavnem ceniku. Plakati se nameščajo za termin po želji naročnika. K osnovni ceni mora naročnik v skladu z Odlokom o oglaševanju v Mestni občini Ptuj (Uradni Vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/2016), plačati tudi občinsko takso.