Informacije javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA KOMUNALNEGA PODJETJA PTUJ d.d.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Naslov:Puhova ulica 10, 2250 Ptuj
Telefon:(02) 787 51 11
Telefaks:(02) 771 36 01
e-pošta:tajnistvo@komunala-ptuj.si
Odgovorna uradna oseba:direktor: mag. Janko Širec
Datum prve objave kataloga:Marec 2011
Datum zadnje spremembe:November, 2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:www.komunala-ptuj.si
Druge oblike kataloga:Katalog je dostopen tudi v tiskani obliki na sedežu družbe


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a. Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:

Komunalno podjetje Ptuj je bilo ustanovljeno z Odlokom o organiziranju javnega podjetja za opravljanje komunalnih dejavnosti (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 37/1989). Na podlagi Akta o lastninskem preoblikovanju podjetja Komunalno podjetje Ptuj p.o., se je Komunalno podjetje Ptuj p.o. preoblikovalo v delniško družbo Komunalno podjetje Ptuj d.d. in sicer na podlagi Programa lastninskega preoblikovanja, ki ga je delavski svet sprejel na svoji seji dne 3.11.1994.
Komunalno podjetje Ptuj d.d. prednostno opravlja tiste dejavnosti, ki so opredeljene kot gospodarske javne službe, predvsem pa tiste, ki pomenijo izvajanje naslednjih opisno določenih dejavnost:

 • dejavnost proizvodnje in distribucije vode,
 • dejavnost odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • zbiranje in odvoz določenih vrst komunalnih odpadkov,
 • upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru.


Ostale dejavnosti družbe:

 • dejavnost gradenj,
 • dejavnost komunalno logističnih storitev,
 • plakatiranje,
 • čiščenje internih hišnih inštalacij,
 • dobava in vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav,
 • mikrobiološke in kemijske analize vode iz lastnega vodnjaka,
 • urejanje okolice,
 • obrezovanje in podiranje dreves z odvozom na trajno deponijo,
 • obrezovanje živih mej,
 • strojna in ročna košnja trave,
 • izvajanje zimske službe – čiščenje dvorišč in parkirišč.


Seznam notranjih organizacijskih enot:

 • direktor družbe: mag. Janko Širec.


Splošno področje:

 • pravno kadrovska služba,
 • služba za informatiko,
 • služba za kakovost, razvoj in varstvo pri delu.


Področje trženja:

 • služba za marketing,
 • služba za trženje.


Področje financ:

 • služba za računovodstvo in finance,
 • služba za plan in analize.


Področje storitev:

– dejavnost gospodarskih javnih služb:

 • dejavnost proizvodnje in distribucije vode,
 • dejavnost odvajanja in čiščenja odplak,
 • dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov.


Dejavnost opravljanja storitev:

 • dejavnost komunalno logističnih storitev,
 • dejavnost gradenj.

Puhova ulica 10, 2250 Ptuj
 02/787-51-11,
 02/771-36-01
 tajnistvo@komunala-ptuj.si

Dejavnosti storitev in gradenj:
 02/787-51-11,
 02/771-36-01
 rado.vek@komunala-ptuj.si

Zbiranje in odvoz odpadkov:
 02/787-51-11,
 02/771-36-01
 damijan.majcen@komunala-ptuj.si

Odvajanje in čiščenje odplak:
Ob Dravi 7, 2250 Ptuj,
 02/780-54-60,
 02/787-54-67,
 cistilna@komunala-ptuj.si,

Kemijski laboratorij:
Ob Dravi 7, 2250 Ptuj,
tel.: 02/780-56-66, fax.:02/780-56-67
e-pošta: cistilna.lab@komunala-ptuj.si,

Organigram organa :

2.b. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

2.c. Seznam zakonov, podzakonskih predpisov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi:

Predpisi lokalnih skupnosti:

Predpisi EU:

2.d. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz
Seznam strateških in programskih dokumentov:

 • Poslovno poročilo
 • Program vodooskrbe

2.e. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • izdaja soglasij, odločb in sklepov  vezanih na izvajanje posameznih gospodarskih javnih služb,
 • postopki javnih naročil.

2.f. seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Seznam evidenc:

 • kataster vodovodnega omrežja,
 • kataster kanalizacijskega omrežja,
 • evidenca uporabnikov storitev.

2.g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:

 • ceniki
 • poročilo o kvaliteti pitne vode

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • na spletni strani www.komunala-ptuj.si
 • v tiskani obliki na sedežu družbe, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj, v času uradnih ur (ponedeljek in sreda od 7.00 do 10.00 in od 12.00 do 14.00 in v petek od 7.00 do 10.00)
 • pisno, v elektronski obliki tajnistvo@komunala-ptuj.si.

Cenik za posredovanje informacij javnega značaja:

 • Stroški posredovanja informacij javnega značaja se obračunavajo skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007)

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • podatki o kvaliteti pitne vode,
 • javna naročila.