Soglasja in priključki

Obsega izdajo projektnih pogojev oziroma soglasij za priključke, projektnih pogojev in mnenj k projektnim rešitvam, izdajo smernic in mnenj, ter izdajo mnenj za pridobitev vodnega dovoljenja (izvedba vrtin in eksplotacija vode iz vrtin za ogrevanje objektov s toplotno črpalko), podlog z vrisom komunalnih vodov. Urejanje dokumentacije za izvedbo vodovodnega priključka ( Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, Pogodbe za priključitev,soglasja, …).

POSTOPEK PRIDOBITVE SOGLASJA IN PRIKLJUČITVE NA VODOVODNO OMREŽJE

I. PRIDOBITEV PROJEKTNIH POGOJEV OZ. SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV

V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjske hiše, počitniške hiše, poslovnega objekta, poslovno – stanovanjskega objekta, dograditev objekta (prizidek, nadgradnja, rekonstrukcija), postavitve ograje, garaže oziroma novogradnjke, ki tangira obstoječe vodovodno ali kanalizacijsko omrežje si je potrebno pridobiti tudi soglasje upravljavca vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Soglasje izda Komunalno podjetje Ptuj z namenom, da se določijo tehnični, finančni ter drugi pogoji h gradnji in priključitvi objekta na komunalno infrastrukturo.

Komunalno podjetje Ptuj d.d. izdaja soglasja v pisarni : soglasja, priključki v Puhovi ulici na Ptuju.
Za pridobitev projektnih pogojev ali soglasja za priključitev so potrebni naslednji dokumenti:

 • Vloga za izdajo soglasja, katero stranka izpolni na obrazcu ob vložitvi
 • Tehnična dokumentacija, ki jo izdela projektant: vodilna mapa ali idejni projekt ali idejna zasnova, katera mora vsebovati dokumentacijo v skladu z GZ-1.

Dokumenti za pridobitev soglasja, kjer je priključek že obstoječ (nadomestna gradnja), prizidava, nadzidava, rekonstrukcija ali se obstoječa stanovanjska hiša spremeni v poslovni objekt:

 • Vloga za izdajo soglasja, katero stranka izpolni na obrazcu ob vložitvi
 • Tehnična dokumentacija, ki jo izdela projektant: vodilna mapa ali idejni projekt ali idejna zasnova, katera mora vsebovati dokumentacijo v skladu z GZ-1.
 • Dokazilo o lastništvu objekta predvidenega za rušitev
 • V primeru, da plačnik komunalnih storitev ni investitor objekta, ki je predviden za rušitev je potrebno na upravi Komunalnega podjetja Ptuj, Puhova ulica 10, Ptuj narediti spremembo plačnika komunalnih storitev z dokazilom o lastništvu (pogodba, zemljiško knjižni izpisek)
 • V primeru, da investitor ni lastnik obstoječega vodovodnega ali kanalizacijskega priključka (v primeru dozidave, nadgradnje, rekonstrukcije stanovanjske stavbe) si mora od lastnika priključka pridobiti pisno soglasje, katero mora biti del dokumentacije za izdajo soglasja, da se lahko predviden prizidek, nadzidek ali rekonstrukcija objekta priključi za obstoječim vodomerom.

V postopku izdaje soglasja se določijo tehnični pogoji za priključitev uporabnika na vodovodno oz. kanalizacijsko omrežje.

Prav tako Komunalno podjetje Ptuj d.d. izda projektne pogoje k idejni zasnovi, predvsem za poslovne objekte, poslovno – stanovanjske objekte ter novogradnje objektov, ki tangirajo traso vodovodnega oziroma kanalizacijskega omrežja in nato soglasje k projektni rešitvam na osnovi projektne dokumentacije DGD.
Komunalno podjetje Ptuj d.d. izdaja projektne pogoje in soglasja tudi za javno razsvetljavo in distribucijo toplote iz distribucijskega omrežja daljinskega ogrevanja , tam kjer smo upravljavec omrežja.

II. PRIKLJUČITEV OBJEKTA NA VODOVODNO OMREŽJE

Priklop objekta se lahko izvede po izdaji gradbenega dovoljenja oziroma predložitvi potrdila od Upravne enote, da je bila stavba grajena pred letom 1967, plačilu komunalnega prispevka (Odločba o komunalnem prispevku in potrdilo o plačilu) od občine v kateri se stranka priključuje, plačanega predračuna za izvedbo priključka, podpisane pogodbe za priključitev in podpisanih pogodb o ustanovitvi stvarne služnosti za parcele po katerih poteka vodovodni priključek.

 1. NAVODILA ZA IZVEDBO VODOVODNEGA PRIKLJUČKA
  Pred priključitvijo na vodovodno omrežje je potrebno poravnati komunalni prispevek ali povračilo ob priključitvi. Stranka uredi plačilo komunalnega prispevka ali povračila na občini v kateri se priključuje.
 2. Potrebno nam je dostaviti ODLOČBO O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA IN POTRDILO O PLAČILU KOMUNALNEGA PRISPEVKA oziroma SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV od občine v kateri se stranka priključuje.
 3. Potrebno nam je dostaviti GRADBENO DOVOLJENJE za objekt kateri se priključuje na vodovodno omrežje (stanovanjska hiša, poslovni objekt, vikend, garaža itd.).
  V kolikor gradbenega dovoljenja za objekt ni (stara hiša) si je potrebno na Upravni enoti pridobiti POTRDILO DA JE BILA HIŠA GRAJENA PRED LETOM 1967 .
 4. Za novogradnje je potrebno dostaviti tudi soglasje za priključitev ali projektne pogoje Komunalnega podjetja Ptuj d.dSTRANKA DOSTAVI VSO POTREBNO DOKUMENTACIJO V KOPIJI – ORIGINAL PA PRINESE NA SEDEŽ PODJETJA V POGLED!!
 5. V času urejanja potrebne dokumentacije Komunalno podjetje Ptuj izvrši TERENSKI OGLED VODOVODNEGA PRIKLJUČKA, za katerega se je potrebno naročiti pri g. Primožu Petku na telefon štev: 02-787-51-89 ali GSM 070-826-726. Ogled izvrši predstavnik Komunalnega podjetja Ptuj in investitor oz. njegov zastopnik. Na osnovi terenskega ogleda se izdela ponudbeni predračun za izvedbo priključka, kateri zajema samo MONTAŽNA DELA in ne gradbenih. Za gradbena dela si mora investitor izbrati svojega izvajalca ali si sam izvede izkop priključka (po navodilih upravljalca vodovodnega omrežja). Vodomerno mesto se izvede v tipskem vodomernem jašku, kateri je podan v ponudbi upravljalca. IZKOP PRIKLJUČKA: trasa se izkoplje v globini cca 1m, na mestu priključitve (glavni vod) se izkoplje gradbena jama 1mx1m do globine cevi in 10cm pod cevjo na mestu priklopa. Gradbena jama za jašek je globine cca 1,2m in širine 1,5mx1,5m. PRI ZASIPU JAŠKA VAS POSEBEJ OPOZARJAMO, DA SE ZASIP JAŠKA IZVRŠI IZKLJUČNO Z ZEMLJO (ne sme se zasipati z poroznim materialom). V PRIMERU, DA PRIDE DO POŠKODB VODOMERA ZARADI ZAMRZNITVE IN SE UGOTOVI, DA JAŠEK NI BIL ZASIPAN PO NAŠIH NAVODILIH, NOSI STROŠKE POPRAVILA INVESTITOR V CELOTI.
 6. Pred priključitvijo na vodovodno omrežje je potrebno na sedežu podjetja podpisati Pogodbo o priključitvi, dobavi, odjemu in plačilu vode ter Pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti za parcelo po kateri poteka trasa priključka (pogodba se dobi na sedežu podjetja)
 7. V primeru, da investitorjev priključek poteka po zemljišču, katero ni v njegovi lasti si je potrebno pridobiti od lastnika zemljišča PODPISANO POGODBO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI (pogodba se dobi na Komunalnem podjetju Ptuj – Puhova ulica).
 8. V primeru, da je potrebno izvesti preboj ali prekop cestišča si stranka mora pridobiti SOGLASJE OD UPRAVLJAVCA CESTE.
 9. Ob predložitvi vse potrebne dokumentacije, plačilu komunalnega prispevka ali povračila in ponudbenega predračuna se lahko izvede vodovodni priključek za katerega se je potrebno dogovoriti na sedežu podjetja (Puhova ulica – sprejemna pisarna – priključki, soglasja)
 10. Cena vodovodnega priključka dolžine cca 30m, vključno z jaškom in vodomerom DN 20 (3/4″) znaša cca 1100€.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi:
v PONEDELJEK od 7.00 do 10.00 ure ter od 12.00 do 14.00 ure
v SREDO od 07.00 do 10.00 ure ter od 12.00 do 14.00 ure in
v PETEK od 07.00 do 10. ure na sedežu podjetja
ali na telefon 02-787-51-56 Jelena Vučković
ali 02-787-51-89 Primož Petek.

STRANKA JE DOLŽNA NAJKASNEJE V ROKU DVEH MESECEV OD IZVEDBE VODOVODNEGA PRIKLJUČKA JAVITI STANJE NA VODOMERU, ZARADI DOGOVORA O PAVŠALNI PORABI TER VIŠINI AKONTACIJE!

STANJE VODOMERA IN DOGOVOR O PAVŠALNI PORABI JAVITE NA TELEFON 02-787-51-57 (g. Denis Kukovec) ALI NA SEDEŽU PODJETJA PUHOVA ULICA 10 V SPREJEMNI PISARNI – REKLAMACIJE.

V primeru, da stranka prebija prometne površine si je potrebno pridobiti soglasje za preboj ceste od upravljavca ceste. Če trasa priključka poteka po parcelah, ki niso v lasti investitorja si mora pridobiti Pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti, ki jo stranka dobi na sedežu podjetja. Na osnovi terenskih izmer se določi lokacija priključitve, trasa priključka in lokacija vodomernega mesta, katero mora biti izvedeno v tipskem vodomernem jašku. Prijava za priključitev objekta na vodovodno omrežje se odda na sedežu podjetja Puhova ulica 10 ali na telefon: 02-787-51-89; GSM 070-826-726 – g. Primož Petek.

Vodooskrba

Kontaktna oseba za projektne pogoje in soglasja

Kontaktna oseba za vodovodne priključke