Področje dela in opis dejavnosti

Področja dela

 • Področje odpadnih vod
 • Področje pitnih vod
 • Raziskovalno delo: Vsi tipi voda in ostale dejavnosti vezane na delo podjetja

Pooblastila laboratorija:

Kemijski laboratorij Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-056 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025).

http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/komunalno-podjetje-ptuj-d-d/

Slovenska Akreditacija
Slovenska Akreditacija


Laboratorij ima pooblastilo Ministrstva za okolje in prostor za izvajanje monitoringa odpadnih vod

Pooblastilo št. 35445-5/2021-2550-9. Pooblastilo je dostopno na spodnji povezavi pod zaporedno številko 14.

https://spot.gov.si/assets/Dokumenti/Evidenca-izvajalcev-prvih-meritev-in-obratovalnega-monitoringa-odpadnih-voda-_-za_-objavo-na-spletu_oktober2022.pdf

Področja dela na odpadnih vodah:

1. Tehnološki laboratorij za odpadne vode:

 • Vzdrževanje on line merilnikov na ČN Ptuj
 • Preverjanje merilnikov na drugih ČN, ki jih imamo v upravljanju (pH, meritev O2)
 • Določanje parametrov v aktivnem blatu: sušina, žarilni ostanek, usedljive snovi, O2, VIB, temperatura, HRT, SRT
 • Določanje parametrov v odpadni vodi: KPK, BPK5, TOC, TN, TP, Fe, TLS, vodne bolhe,  dušik po Kjeldahlu ter ostalih
 • Mikroskopski pregledi blata na ČN Ptuj in ostalih ČN katerih upravljalec je KPP
 • Priprava poročil: analiznih

2. Laboratorij za odpadne vode za izvedbo monitoringa:

 • Vzorčenje na terenu: kvalificirani, časovno ter pretočno proporcionalni vzorci z ustreznim hlajenjem
 • Izvedba terenskih meritev (pH, temperatura, prosti, celotni klor, meritev pretoka)
 • Izvedba laboratorijskih meritev: neraztopljene snovi, usedljive snovi, KPK, BPK5, TOC, TN,amonij,  TP, anioni, klor, ter ostalih
 • Izvedba laboratorijskih mikrobioloških meritev: E.coli, enterokoki
 • Priprava poročil: delnih, letnih

Področja dela za pitne vode:

3. Laboratorij za kontrolo kvalitete pitne vode (notranji nadzor):

 • Vzorčenje na terenu za kemijske parametre: kvalificirani vzorci z ustreznim hlajenjem
 • vzorčenje na terenu za mikrobiološke parametre: kvalificirani vzorci z ustreznim hlajenjem
 • Izvedba laboratorijskih meritev: koliformne bakterije, E.coli, enterokoki, Clostridium perfringens, skupno št. MO pri 22°C in 37 °C
 • Izvedba terenskih meritev (temperatura, prosti, celotni klor)
 • Izvedba laboratorijskih meritev: pH, prevodnost, anioni, kationi, oksidativnost, motnost, barva, vonj, TOC, AOX, prosti in celotni klor, železo, mangan
 • Priprava poročil: analiznih

Raziskovalno področje dela laboratorija:

4. Laboratorij za raziskave:

 • Raziskave na zmanjšanju vsebnosti atrazina in nitrata v pitni vodi
 • Raziskave vpliva magnetnega polja na presnovne procese MO v odpadnih vodah
 • Uporaba novih tehnoloških procesov (ozoniranje, ionska izmenjava) in metod (sterilne tehnike, FTIR, ciklična voltametrija), povezave z fakultetami (UNI MB FS, MB FKKT, UNI LJ Biotehniška fakulteta)
 • Raziskave na področju nitastih bakterij v tehnoloških procesih odpadnih vod
 • Raziskave na področju dehidracije blata

Zaposleni v laboratoriju:

 • 2 kemijska tehnika
 • 3 dipl. inž. kem. tehnologije
 • 1 mag. mikrobiol.
 • 1 univ. dipl. inž. kem. tehnologije
 • 1 doktor znanosti s področja kemije

Laboratorij