Zbiranje ostankov od zakola domačih živali

Zbiranje ostankov od zakola domačih živali, ki nastanejo pri zakolu za lastno domačo porabo, se uvršča med naloge državne gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi (v
nadaljevanju: ŽSP), ki jih opravlja od države izbrani koncesionar.
Za območje celotne države je bila z odločbo Vlade RS družbi KOTO d. o. o. podeljena koncesija za izvajanje državne gospodarske javne službe ravnanja s živalskimi stranskimi proizvodi (v nadaljevanju: ŽSP) kategorije 1 in 2 (to so ostanki od zakola, ki se ne morejo uporabiti za prehrano ljudi ali živali). Ostanki od zakola oziroma ŽSP se prevzemajo na prevzemnih mestih in v zbiralnicah oziroma registriranih obratih, ki so urejeni in potrjeni v skladu s predpisi s strani veterine (klavnice, predelovalni obrati), pa tudi na kmetijskih gospodarstvih, kjer nastanejo odpadki pri proizvodnji živil za lastno porabo (zakol živali izven klavnice za lastno domačo uporabo), ravno tako se prevzemajo v primeru množičnega pogina živali ali ob naravnih nesrečah in drugih nesrečah ter v primeru nelegalnega odlaganja ostankov od zakola.

S selitvijo veterinarsko higienske službe v Maribor se je zaprl dotrajani objekt veterinarsko higienske službe in zbiralnica za sprejem ŽSP na Ormoški cesti 28 na Ptuju. Odlaganje tovrstnih  odpadkov na zbiralnici na Ormoški cesti 28 na Ptuju torej od 15. 4. 2021 naprej ni več mogoče. Koncesionar KOTO d. o. o. ima za zbiranje ostankov od zakola izbranega podizvajalca. To je Nacionalni veterinarski inštitut, ki ostanke od zakola, ki nastanejo pri zakolu za lastno domačo porabo, prevzema po sistemu »od vrat do vrat« na kmetijskih gospodarstvih, ki so vpisana v register
KMG-MID in ki imajo registrirano rejo prašičev, ovc, koz, divjadi v oborah, kuncev ali perutnine. Odvoz odpadkov, ki nastanejo pri zakolu za lastno domačo porabo, je mogoče naročiti na naslednjih telefonskih številkah:

Nacionalni veterinarski inštitut Maribor 02 749 36 87, 02 749 36 78, 02 461 31 50

Prevzem se izvaja le na delovne dni, in sicer od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro. Prevzem na lokaciji nastanka (na kmetijskih gospodarstvih) je mogoč le proti plačilu. Strošek prevzema
znaša po uradno objavljenem ceniku 9,86 EUR brez DDV, dodan pa mu je še strošek prevoza, predelave in odstranitve, ki znaša brez DDV 0,1924 EUR na kg prevzetih ostankov od zakola. Strošek
prevzema je sofinanciran v višini 3,50 EUR s strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Skladno s trajnostnim delovanjem družbe KOTO in vsled zmanjševanja vpliva na proces predelave, se prevzemajo ostanki od zakola izključno brez embalaže ali v biološko razgradljivih vrečkah.
Podrobnejše informacije glede izvajanja gospodarske javne službe lahko preberete na naslednjih povezavah:
http://www.koto.si/Izvajanje-storitev-javne-slu%C5%BEbe
https://www.gov.si/teme/rokovanje-z-zivalskimi-stranskimi-proizvodi-ki-nastanejo-pri-zakolu-za-lastnodomaco-porabo/
https://www.vf.uni-lj.si/obvestila/prekinitev-sprejema-zsp-k1-k2-ostankov-klanja-za-lastno-porabo-nazbiralnici-na-ormoski

Pripravil:
Občinski inšpektorat Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju