Obvestilo o polnjenju bazenov

Javna služba oskrbe s pitno vodo je prioritetno zadolžena za pripravo in dobavo pitne vode v gospodinjske namene. Uporabnike komunalnih storitev obveščamo, da polnjenje bazenov ni razlog za neobračun obveznih komunalnih storitev in okoljske dajatve.

V primeru porabe pitne vode za polnjenje bazenov gre za posebno rabo pitne vode, ki je dovoljena samo v primeru zadostnih količin vode. Ko uporabnik vodo iz vodovodnega sistema uporablja za polnjenje bazenov, dodaja pitni vodi sredstva za nego vode kot so sredstva za razkuževanje vode, uravnavanje vrednosti Ph in sredstva za preprečevanje razraščanja alg. Hkrati se ob kopanju z naših teles v obliki potu sproščajo med drugim tudi hranilne snovi, ki so glavni krivec slabšanja stanja vseh voda. Iz pitne vode tako nastaja komunalna odpadna voda, ki z odvajanjem onesnažuje okolje.

Voda iz bazena je zato opredeljena kot komunalna voda, s katero je treba ravnati v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, s spremembami in dopolnitvami), in sicer tako, da se jo odvede v kanalizacijo, malo čistilno napravo ali obstoječo greznico.

V primeru posebne rabe pitne vode, uporabnik plača vse obveznosti, ki so vezane na obračun vodarine, okoljsko dajatev in nanje navezujoče obveznosti, torej tudi obveznosti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode oziroma storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

Obvestilo o polnjenju bazenov