Kvaliteta pitne vode

vodooskrba

Ptujski vodo oskrbni sistem oskrbujemo s pitno vodo iz črpališča v Skorbi iz do petih plitvih in sedmih globinskih vodnjakov. Dodatno k temu pomagajo k izboljšanju hidravličnih razmer in kvalitete pitne vode globinski vodnjaki v Novi vasi pri Ptuju, Lancovi vasi, Desencih, Podvincih, Gerečji vasi in Župečji vasi. Pitno vodo v omrežju sestavljata podtalnica dravskega polja in globinska podtalnica Dravsko-ptujskega polja v razmerju 2:1.
Kvaliteto pitne vode na celotnem vodo oskrbnem sistemu nadzorujemo z rednim jemanjem vzorcev vode in analizami le-teh v črpališču, v vodohranih in pri končnih porabnikih na omrežju. Razen odvzema vzorcev vode imamo v črpališču nameščen biološki indikator z mladicami postrvi za neprekinjen nadzor nad kvaliteto pitne vode. Preiskave vode izvajata akreditirani laboratorij Komunalnega podjetja Ptuj in nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano.

Letno je odvzetih preko 1500 rednih vzorcev vode, od tega okoli 1100 za mikrobiološke preiskave ter okoli 400 za kemijske preiskave. Mikrobiološki izvidi kažejo, da je na celotnem omrežju ustreznih več kot 95 % vzorcev. Neustrezni izvidi so v glavnem posledica defektov na omrežju in posledica obnovitvenih in vzdrževalnih del na cevovodih in vodohranih. Takšne primere takoj saniramo z izpiranjem in ponovnim preverjanjem. Mikrobiološki izvidi vzorcev vode iz plitvih in globinskih vodnjakov izkazujejo 100 % ustreznost. Kemijsko ustreznih je prav tako več kot 98% vzorcev. Vsebnosti nitratov nikjer na omrežju ne presegajo dovoljene vrednosti 50 mg/l, na področjih dislociranih globinskih vodnjakov pa so manjše od 20 mg/l. Zaradi visokega deleža mikrobiološko ustreznih izvidov vzorcev vode, le-te ni potrebno klorirati.

Vsebnosti pesticidov atrazina in desetil atrazina se gibljeta med 0,03 in 0,10 mikrogrami na liter vode in več ne presegata dovoljene vrednosti nikjer na vodovodnem sistemu. Pitna voda iz vodooskrbnega sistema Ptuj je zdravstveno ustrezna in primerna za uporabo.

Trdota vode znaša od 14 - 16 nemških trdotnih stopinj