Vodooskrbni sistem Ptuj

vodooskrba

Vodooskrbni sistem Ptuj zagotavlja oskrbo z vodo območje 21 občin, v katerih so v celoti pokrite z vodovodnim omrežjem Mestna občina Ptuj, Kidričevo, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Destrnik, Markovci, Hajdina in Starše. V občinah Majšperk, Videm, Podlehnik, Žetale, Trnovska vas, Sv.Andraž, Zavrč in Cerkvenjak se omrežje še dograjuje. Delno oskrbujemo tudi občine Ormož, Duplek, Slovensko Bistrico , Lenart in Sv. Jurij

Varovanje vodnih virov
Vodni viri ptujskega vodo oskrbnega sistema so zavarovani z uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Ur. l. RS št. 59/2007, 32/2011 in 24/2013). Z uredbo so prepisani režimi na posameznih vodovarstvenih območjih.  Izvajanje uredbe nadzorujeta kmetijska in okoljska inšpekcija, dodatno pa še upravljavec vodovodnega sistema s pregledi na najožjih vodovarstvenih območjih.

Reševanje problemov vodooskrbe in izboljšanja varnosti vodooskrbe
Omrežje Ptujskega vodo oskrbnega sistema je dolgo preko 1300 km in zelo razvejano. Zaradi tega prihaja v poletnih mesecih ob bistveno višji porabi vode do motenj v oskrbi z vodo, ki pa so predvsem transportnega značaja.
Varnost vodooskrbe bomo povečali z zamenjavo že zastarelih primarnih azbestno cementnih cevi v občinah Hajdina, Ptuj, Markovci, Gorišnica v skupni dolžini 50 km.

Zmanjšanje izgub
Avtomatizacija vodovodnega sistema zajema vse vodovodne objekte v omrežju. S tem kontroliramo delovanje črpalk, dobivamo podatke o okvarah, nivojih vode v vodohranih in nadzorujemo vstope v objekte. Glavni problem je pomanjkanje nadzora nad hidravličnimi razmerami v omrežju, na odsekih in vozliščih. Tako bi bilo nujno urediti 12 glavnih vozlišč, ki so razporejena po celem omrežju in sicer gradbeno, strojno in z vidika avtomatizacije. Vsako vozlišče naj bi bilo opremljeno z merilniki pretoka in tlaka in z elektro-motornimi zasuni, ki bi omogočali daljinsko krmiljenje. S tem bi dosegli večjo kontrolo, natančnost in ekonomičnost pri obratovanju vodovodnega sistema ter podaljšali življenjsko dobo vodovodnega omrežja. S hitrim odkrivanjem defektov bi precej zmanjšali izgube.

Razvoj vodovodnega omrežja

  1. Izgradnja dveh globinskih vodnjakov v naslednjih treh letih.
  2. Izgradnja in avtomatizacijo vodovodnih vozliščih na območju vodoskrbnega sistema. (cca 12 vozlišč).
  3. Odkup in pogozditev kmetijskih zemljišč okrog črpališča v Skorbi.
  4. Zamenjava obstoječih vodovodnih azbestno - cementnih cevi na območju vodovodnega sistema Ptuj v dolžini okrog 90 km.
  5. Avtomatizacija vodovodnega sistema in zmanjšanje izgub

Tehnični podatki

Obseg Dejavnosti Kpp 2014
Obseg dejavnosti kpp 2014.pdf
127.6 KiB
481 prenosov
Details
Podatki 2009
PODATKI2009.pdf
85.7 KiB
404 prenosov
Details