Zgodovina podjetja

Pomembnejši mejniki v razvoju komunalne dejavnosti, ki je nastala vzporedno z razvojem mesta Ptuj:

 • Leta 1953 je bila ustanovljena Mestna komunalna ustanova.
 • Od leta 1953 do leta 1961 so se s 50 zaposlenimi opravljala le vzdrževalna dela ter urejanje parkov in javnih nasadov
 • Leta 1958 se je odcepila dejavnost dimnikarskih storitev
 • Leta 1960 so komunalno dejavnost opravljale tri sorodne organizacije:
  - Zavod za komunalno dejavnost
  - Zavod za vzdrževanje občinskih cest
  - Podjetje ptujski vodovod in kanalizacija v izgradnji.
 • Leta 1963 so se združile zgoraj navedene organizacije v novi Zavod za komunalno dejavnost Občine Ptuj
 • Leta 1966 je bil Zavod za komunalno dejavnost spremenjen v delovno organizacijo Komunalno Podjetje Ptuj
 • Od 1967 do 1972 je bilo obdobje zelo hitrega porasta gospodarskega razvoja.
 • Leta 1979 so se komunalne dejavnosti ločile od drugih ne komunalnih dejavnosti.
 • Leta 1980 se je delovna organizacija Komunalno podjetje Ptuj skladno z ZZO preimenovala v DO komunala, gradbeništvo in promet n.sol.o. Ptuj.
 • Leta 1982 se je z DO združili Stanovanjski servis in je skupaj z delom TOZD_a Nizke gradnje in Hidro-gradnje organiziral nov TOZD Stanovanjski servis Ptuj.
 • Leta 1983 je delovna organizacija KGP Ptuj dobila organizacijsko obliko s 5 TOZD-i .
  Število zaposlenih se je iz 500 povečalo na 1000.
 • Leta 1990 je postalo Komunalno podjetje Ptuj javno podjetje s polno odgovornostjo s sklepom skupščine občine Ptuj. Nastalo z združitvijo posameznih delov prejšnjega KGP in samostojnega dimnikarskega podjetja Ptuj .
 • Leta 1991 se je odcepila dimnikarska dejavnost.
 • Leta 1992 se je iz K.P. izločila dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki.
 • Leta 1993 se je pričel postopek lastninskega preoblikovanja
 • Leta 1994 je delavski svet podjetja sprejel Program o lastninskem preoblikovanju podjetja Komunalno podjetje Ptuj p.o. v Komunalno podjetje Ptuj d.d.
 • Dne 9.9.1996 je podjetje vpisano v sodno register kot delniške družbe,
  KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d. in skrajšano firmo : KOMUNALA PTUJ d.d.
 • Dne 09.04.2004 se je v registrskem vložku št. Rg 1/1412-200 vpisala sprememba poslovnega naslova družbe, ki glasi : Ptuj, Puhova ulica 10.