Informacije javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA KOMUNALNEGA PODJETJA PTUJ d.d.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Naslov: Puhova ulica 10, 2250 Ptuj
Telefon: (02) 787 51 11
Telefaks: (02) 771 36 01
e-pošta: tajnistvo@komunala-ptuj.si
Odgovorna uradna oseba: direktor: mag.Janko Širec
Datum prve objave kataloga: Marec 2011
Datum zadnje spremembe: September, 2012
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.komunala-ptuj.si
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen tudi v tiskani obliki na sedežu družbe


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a. Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:

Komunalno podjetje Ptuj je bilo ustanovljeno z Odlokom o organiziranju javnega podjetja za opravljanje komunalnih dejavnosti (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 37/1989). Na podlagi Akta o lastninskem preoblikovanju podjetja Komunalno podjetje Ptuj p.o., se je Komunalno podjetje Ptuj p.o. preoblikovalo v delniško družbo Komunalno podjetje Ptuj d.d. in sicer na podlagi Programa lastninskega preoblikovanja, ki ga je delavski svet sprejel na svoji seji dne 3.11.1994.
Komunalno podjetje Ptuj d.d. prednostno opravlja tiste dejavnosti, ki so opredeljene kot gospodarske javne službe, predvsem pa tiste, ki pomenijo izvajanje naslednjih opisno določenih dejavnost:

 • proizvodnja in distribucija vode;
 • odvajanje in čiščenje odplak;
 • proizvodnja in distribucija toplote;
 • čiščenje javnih površin; urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih površin; vzdrževanje prometnih površin; zimska služba; vzdrževanje javne razsvetljave; upravljanje parkirišč in odvoz nepravilno parkiranih vozil; izvajanje nizkih gradenj;
 • kemijski laboratorij.

Seznam notranjih organizacijskih enot:

 • direktor družbe: mag. Janko Širec

splošno področje:

 • pravno kadrovska služba,
 • služba za informatiko,
 • služba za kakovost, razvoj in varstvo pri delu;

področje trženja:

 • služba za marketing
 • služba za trženje

področje financ:

 • služba za računovodstvo in finance
 • služba za plan in analize

področje storitev:

dejavnost gospodarskih javnih služb:

 • dejavnost proizvodnje in distribucije vode
 • dejavnost odvajanja in čiščenja odplak
 • dejavnost proizvodnje in distribucije toplote

dejavnost opravljanja storitev

 • dejavnost komunalno logističnih storitev
 • dejavnost gradenj

Puhova ulica 10, 2250 Ptuj
 02/787-51-11,
02/771-36-01
 tajnistvo@komunala-ptuj.si,

 • odvajanje in čiščenje odplak:

Ob Dravi 7, 2250 Ptuj,
02/780-54-60,
02/787-54-67,
nevenka.golob@komunala-ptuj.si,

 • kemijski laboratorij:

Ob Dravi 7, 2250 Ptuj,
tel.: 02/780-56-66, fax.:02/780-56-67
e-pošta: cistilna.lab@komunala-ptuj.si,

Organigram organa :

2.b. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

2.c. Seznam zakonov, podzakonskih predpisov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi:

Predpisi lokalnih skupnosti:

Predpisi EU:

2.d. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz
Seznam strateških in programskih dokumentov:

 • Poslovno poročilo
 • Program vodooskrbe

2.e. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • izdaja projektnih pogojev in soglasij
 • postopki javnih naročil

2.f. seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Seznam evidenc:

 • kataster vodovodnega sistema
 • kataster kanalizacijskega omrežja
 • kataster sistema daljinskega ogrevanja

2.g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:

 • ceniki
 • poročilo o kvaliteti pitne vode

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • na spletni strani www.komunala-ptuj.si
 • v tiskani obliki na sedežu družbe, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj, v času uradnih ur (ponedeljek in sreda od 7.00 do 10.00 in od 12.00 do 14.00 in v petek od 7.00 do 10.00)

Cenik za posredovanje informacij javnega značaja:

 • Stroški posredovanja informacij javnega značaja se obračunavajo skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007)

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • podatki o kvaliteti pitne vode

Obvestilo strankam koronavirus!