Vizitka podjetja

Komunalno podjetje Ptuj d.d.vizitka

Puhova ulica 10, 2250 Ptuj
Matična številka: 5321387000
Davčna številka: SI 65735676
Telefonska številka: 02 787 51 11
Številka faksa: 02 771 36 01
E-pošta: tajnistvo@komunala-ptuj.si

TRR NKBM: SI56 0420 2000 0289 870
TRR NLB: SI56 0215 0001  0743 422

Družba Komunalno podjetje Ptuj d.d. je bila vpisana v sodni register dne 7. 3. 1990 Osnovni kapital družbe znaša 2.006.417,96 EUR. Družba je v 100% javni lasti.

Lastniški deleži posameznih občin znašajo:

Mestna občina Ptuj: 59,19%
Občina Cirkulane: 3,50%,
Občina Destrnik: 0,37%
Občina Dornava: 0,67%
Občina Gorišnica: 9,82%
Občina Hajdina: 2,06%
Občina Juršinci: 0,43%
Občina Kidričevo: 7,32%
Občina Majšperk: 2,87%
Občina Markovci: 7,52%
Občina Podlehnik: 0,38%
Občina Starše: 0,02%
Občina Sv. Andraž: 0,18%
Občina Trnovska vas: 0,18%
Občina Videm: 1,67%
Občina Zavrč: 3,36%
Občina Žetale: 0,46%.

Organi družbe so:

 • uprava
 • nadzorni svet
 • skupščina

Družba izvaja naslednje dejavnosti:

 • dejavnosti gospodarskih javnih služb
 • dejavnost proizvodnje in distribucije vode
 • dejavnost odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
 • zbiranje in odvoz določenih vrst komunalnih odpadkov
 • upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru
 • ostale dejavnosti družbe
 • dejavnost gradenj
 • dejavnost komunalno logističnih storitev
 • plakatiranje
 • čiščenje internih hišnih inštalacij
 • dobava in vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav
 • mikrobiološke in kemijske analize vode iz lastnega vodnjaka
 • urejanje okolice
 • obrezovanje in podiranje dreves z odvozom na trajno deponijo
 • obrezovanje živih mej
 • strojna in ročna košnja trave
 • izvajanje zimske službe - čiščenje dvorišč in parkirišč

 

Statut Komunalnega podjetja Ptuj d.d.

 

Izjava o upravljanju družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. v letu 2020

 

Izjava o upravljanju družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. v letu 2019

 

Izjava o upravljanju družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. v letu 2018

 

Izjava o upravljanju družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. v letu 2017

 

Izjava o upravljanju družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. za leto 2016