Vizitka podjetja

Komunalno podjetje Ptuj d.d.vizitka

Puhova ulica 10, 2250 Ptuj
T 02 787 51 11
F 02 771 36 01
E tajnistvo@komunala-ptuj.si

Matična številka registra: 5321387
Davčna številka: 65735676
TRR NKBM: 04202-0000289870

Komunalno podjetje Ptuj kot delniška družba obstaja od vpisa spremembe v sodni register Okrožnega sodišča na Ptuju, dne 9. 9. 1996 pod št. vložka 1/01412-00. Standardna klasifikacija dejavnosti je 36.000 zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode. Osnovni kapital družbe znaša 1.006.417,96 EUR. Družba je v 100% javni lasti.

Lastniški deleži posameznih občin na dan 31. 07. 2014 znašajo:
Mestna občina Ptuj: 59,19%
Občina Cirkulane: 3,50%,
Občina Destrnik: 0,37%
Občina Dornava: 0,67%
Občina Gorišnica: 9,82%
Občina Hajdina: 2,06%
Občina Juršinci: 0,43%
Občina Kidričevo: 7,32%
Občina Majšperk: 2,87%
Občina Markovci: 7,52%
Občina Podlehnik: 0,38%
Občina Starše: 0,02%
Občina Sv. Andraž: 0,18%
Občina Trnovska vas: 0,18%
Občina Videm: 1,67%
Občina Zavrč: 3,36%
Občina Žetale: 0,46%.

Organi družbe:

  • uprava
  • nadzorni svet
  • skupščina delničarjev.

Dejavnosti družbe:

  • dejavnosti gospodarskih javnih služb
    dejavnost proizvodnje in distribucije vode; dejavnost odvajanja in čiščenja odplak, dejavnost proizvodnje in distribucije toplote;
  • dejavnost opravljanja storitev
    dejavnost komunalno logističnih storitev, dejavnost gradenj, čiščenje javnih površin, vzdrževanje prometnih površin, urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih površin, vzdrževanje javne razsvetljave, upravljanje s parkirišči in odvoz nepravilno parkiranih vozil, plakatiranje,…
  • laboratorij.

 

Statut Komunalnega Podjetja Ptuj D.D.

 

Izjava o upravljanju družbe Komunalno Podjetje Ptuj D.D.