Referenčni objekti

IZGRADNJA KANALIZACIJE, ČRPALIŠČ IN ČISTILNIH NAPRAV

Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo Miklavž pri Ormožu
Izgradnja notranjega kanalizacijskega omrežja na objektu ZUDV
Vakuumska kanalizacija Biš - podtlačna postaja in čistilna naprava
Kanalizacija Dolane
Izgradnja sekundarne kanalizacije sp. Polskava - Izvedba Črpališč
Izgradnja sekundarnih odcepov kanalizacije v naseljih občine Hajdina
Izgradnja kanalizacije kanal 5.0 T+G s črpališčem Č2 v naselju Hajdoše
Kanalizacija Majšperk
Izgradnja kanalizacijskega sistema 3 Bukovci - Izgradnja kanalizacije v naselju Formin
Izgradnja vakuumske kanalizacije v Trnovski vasi - 2. etapa skozi Biš in Ločič - vakuumska kanalizacija (montažna dela)
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju ptujskega polja sklop 2 - Izgradnja kanalizacijskega sistema 5 v Mestni občini Ptuj
Izgradnja kanalizacije Cunkovci
Izgradnja kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo v naselju Videm pri Ptuju (izgradnja čistilne naprave)
Obnova vodovodnega omrežja in gradnja fekalne kanalizacije s čistilno napravo v Gabrniku - izgradnja čistilne naprave
Sekundarna kanalizacija za naselja Cirkovce, Jablane, Pongerce, Šikole in Stražgonjca - vakuumska kanalizacija (montažna dela)
Izgradnja čistilne naprave Imeno
Izgradnja kanalizacije v naselju Vitomarci kanal 1.0 odsek obstoječi J17 črpališče Vitomarci
Izgradnja kanalizacije v naselju Hajdoše z rekonstrukcijo komunalne infrastrukture
Izgradnja čistilne naprave Janežovci
Kanalizacija Sobetinci z dograditvijo čistilne naprave
Izgradja kanalizacijskega omrežja v naselju Prepolje - dograditev in oprema črpališča 1 in črpališča J41 na kanalu 1.0 v naselju Prepolje
Izgradnja sekundarne kanalizacije v naselju Stojnci - prestavitev vodovoda in izvedba dveh črpališč Č1 in Č2
Izgradnja fekalne kanalizacije na lokaciji Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ŠTRK spuhlja
Izgradnja čistilne naprave Juršinci za 500 PE
Izgradnja obrtne cone Videm - Izgradnja čistilne naprave
Kanalizacija Borovci - izgradnja črpališč Č1 in Č2
Izdelava enajst črpališč na kanalizacijskem sistemu (7) Kidričevo dveh črpališč na kanalizacijskem sistemu (8) Starše
Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje fekalnih vod na območju Občine Videm I. faza izgradnja črpališč Č3,Č4,Č5 in Č6
Kanalizacija Prvenci - Novi Jork in izgradnja črpališč Č1 in Č2
Izvedba kanalizacije v naselju Štuki - faza II
Kanalizacijska črpališča: 2-9, 3-9, 4-9, 5-9, 6-9 in 7-9 na projektu Celovito varovanje vodnih virov podtalnice ptujskega polja - I. faza
3. faza kanalizacije Markovci - Zabovci in čistilna naprava s črpališčem in tlačnim vodom
izgradnja fekalne kanalizacije naselja Štuki - faza 1
izgradnja čistilne naprave in fekalne kanalizacije v Orešju
izgradnja fekalne kanalizacije Žigov breg Cirkulane
izgradnja kanalizacije Trnovska vas kanal A in C , kanal B delno, sekundar kanala C in priključek Arnuga

IZGRADNJA VODOVODOV, VODOHRANOV IN NAMAKALNIH SISTEMOV

Obnova vodooskrbnega sistema Gorca-Dežno
Rekonstrukcija vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v Ljutomerju - montažna dela vodovod (Kidričevo naselje Ljutomer)
Menjava vodovodnih cevi v naselju Stojnci
Vodovodni cevovod DN 100 v naselju Juršinci
Naravovarstvena ureditev naravnega rezervata Ormoške lagune - montažna dela
Izgradnja obrtne cone II faza in obnova vodovodnega sistema - vodovodni sistem
Zamenjava vodovoda pri rekonstrukciji Mestnega trga na Ptuju
Namakalni sistem v občini Gorišnica 1. faza dokončanje
Primarni vodovodni cevovod Formin - Zavrč
Obnova vodovodnega omrežja in gradnja fekalne kanalizacije s čistilno napravo v Gabrniku - izgradnja vodovoda
Izgradnja vodovoda Ormož - Središče odsek 1 in zamenjava vodovodnih cevi v delu naselja Obrež
Infrastrukturna ureditev Obrtne cone Novi Jork III faza
izgradnja vodovodnega cevovoda v naselju Borov gozd
Položitev infrastrukturnih vodov v zemljo v naselju Spuhlja
Izgradnja namakalnega sistema Gorišnica - Moškanjci - I. faza
Zamenjava azbestnocementne cevi primarnega cevovoda v naselju Stojnci
Vodovod Haloze hišni priključki: Velika Varnica in Trdobojci
Zamenjava salonitnih vodovodnih cevi v naselju Cirkovce
Prestavitev obstoječega vodovoda - izgradnja objekta R-1229/248 Ptuj - križišče na Ormoški cesti Ptuj
Zamenjava vodovodnega cevovoda v naselju Zgornja Hajdina
Izgradnja vodovodnega sistema za občino Majšperk - sklop 1
izvedba vodovodnega cevovoda Rabelčja vas
Izgradnja vodovodnega omrežja Zahodnih Haloz - sekundarni vodovod
Ureditev zajetij v Kupčinjem vrhu
Celovito varovanje vodnih virov podtalnice ptujskega polja I. faza - vodovodno omrežje
Izvedba vodovoda v sklopu izgradnje AC Slivnica Draženci sklop B
Izgradnja vodovodnega omrežja zahodnih Haloz faza I.
AC Slivnica Darženci Sklop "C" avtocesta od km 14+850 do km 19+850 - vodovodni sistem
Zamenjava vodovodnega cevovoda v naselju Brezovec
Zamenjava vodovodnega cevovoda v naselju Hrastovec in pri igrišču
Izvedba vodovodnega cevovoda PE 110/10 v obrtni coni
Izvedba vodovodnega cevovoda DN 63/10 v naselju Lasigovci in sekundarni vodovodni cevovod PE 110
Zamenjava vodovodnega cevovoda v naselju Kukava II. del
Zamenjava vodovoda PVC 160 v naselju Mostje
Izvedba sekundarnega voda Njiverce in zamenjava primarnega cevovoda Župečja vas I. faza
Zamenjava vodovodnega cevovoda v naselju Skorba - odcep Osenjak
Zamenjava vodovodnega cevovoda v naselju Zgornja Hajdina
Izvedba vodovodnega cevovoda Gibina - Hvaletinci
Rekonstrukcija vodovoda - pločnik ob Zagrebški cesti 2. faza
izvedba vodovodnega cevovoda Rabelčja vas
Gradbena in montažna dela (prestavitev 1 in prestavitev 2) na objektu AC Lenart - Beltinci na pododseku Sp. Senarska - Cogetinci od km 15+000 do kkm 24+490
Izvedba terciarnega vodovodnega cevovoda in navezave priključkov v Občini Videm
Izvedba vodovodnega omrežja na lokaciji nakupovalnega centra Ptuj
Izgradnja vodovoda Smolinci - Župetinci II. faza (1. del)

GRADNJA IN REKONSTRUKCIJA CEST, PLOČNIKOV IN PARKIRIŠČ

Ureditev parkirišč pred Lekarno Ptuj
Ureditev novega naselja v Juršincih
Izgradnja krožišča na Puhovi cesti
Pločnik Ložnica v naselju Makole
Izgradnja povezovalne ceste s priključkom na JP 829021
Izgradnja pločnika ob Zagrebški cesti na Ptuju - 3. faza
Rekonstrukcija ceste Budina - Brstje
Ureditev javne poti Grajena - Šauprl
Izgradnja pločnika ob Sončnem parku na Ptuju
Ureditev pločnika v Gajzerjevi ulici na Ptuju
Rekonstrukcija javne poti JP 560441 zg. Velovlek
Izgradnja Puhove ceste
Izgradnja povezovalne ceste od Rogozniške ceste do Puhove ceste
Modernizacija ceste Štuki - Mestni vrh JP 828311
Modernizacija LC 328051 Podvinci - Dornava

STROJNE IN ELEKTRO INŠTALACIJE

Izgradnja pločnika Stojnci - izgradnja javne razsvetljave
Sanacija talnih površin na tovorni postaji Maribor - izgradnja javne razsvetljave
Izgradnja javne razsvetljave ob LC 328521 v naselju sp Hajdina in izgradnja javne razsvetljave od LC 328041 Draženci
Izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del pri obnovi in dozidavi Doma krajanov Rogoznica
Krožišče v Vidmu pri Ptuju - izgradnja javne razsvetljave
Urejanje centra Juršinc - Vaško središče za potrebe medgeneracijskega druženja - izgradnja javne razsvetljave in NN priključka
Izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ter dobava in montaža opreme za izgradnjo OŠ Ljudevite Pivke na Ptuju
Ureditev infrastrukture na Zagrebški cesti - izgradnja javne razsvetljave
Dobava materiala in izvedba strojnih inštalacij - Rekonstrukcija in prizidava osnovne šole Sela
Strojnoinstalacijska dela na objektu Spar Rače
Gradnja Doma upokojencev Ptuj, enote v Kidričevem - izvajanje strojnoinstalacijskih del
Ureditev cest v predelu Koče in Spodnje Koče v Spuhlji s spremljajočo infrastrukturo - izgradnja javne razsvetljave in NN omrežja
Izgradnja razsvetljave na igrišču z umetno travo v Ptuju
Strojne instalacije pri izgradnji trgovskega centra Spar Rabelčja vas v Ptuju
Rekonstrukcija ceste Spuhlja Zabovci s spremljajočo infrastrukturo - izgradnja javne razsvetljave in NN omrežja
Dobava materiala in izvedba strojnih inštalacij na objektu športni park v Spuhlji
Dobava materiala in izvedba strojnih inštalacij ter zunanje ureditve na objektu Vrtec Žetale

GRADNJA ŠPORTNIH IGRIŠČ IN ZUNANJE UREDITVE

Nizkogradnje na območju občine Gorišnica - izgradnja nogometnega igrišča
Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča v Ormožu
Ureditev rekreacijsko turističnega območja ob ribniku v Hotinji vasi
Gradbena dela za izgradnjo ter zunanjo ureditev prizidka OŠ Rudolfa Maistra Šentilj v Slovenskih Goricah
Ureditev platoja pred spomenikom Jožeta Lacka na Ptuju
Izvedba gradbenih del za izgradnjo ter zunanjo ureditev prizidka k Osnovni šoli Antona Ingoliča Sp. Polskava
Gradbena dela za izgradnjo ter zunanjo ureditev vrtca Šentilj v Slovenskih Goricah
Izgradnja igrišča v sp. Velovleku
Ureditev okolja Vrtec Ptuj, enota Zvonček
Izgradnja športnega igrišča z razsvetljavo pri OŠ Mladika