Odvajanje in čiščenje odplak

odplake

Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih vod izvajamo v štirinajstih občinah in sicer Mestni občini Ptuj, Hajdina, Markovci, Gorišnica, Videm, Trnovska vas, Majšperk, Dornava, Juršinci, Zavrč, Sv. Andraž v Sl. Goricah, Podlehnik, Žetale in Cirkulane. V večini od naštetih občin se javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami šele dograjuje, v upravljanje, obratovanje in vzdrževanje pa so nam že predani objekti v Mestni občini Ptuj in občinah Kidričevo, Hajdina, Trnovska vas, Videm, Cirkulane, Gorišnica, Markovci in Majšperk. Skupno že imamo v upravljanju čez 125 km kanalizacije za odvodnjo komunalnih in padavinskih odpadnih voda (ločeni in mešani kanalizacijski sistemi), 9 objektov za razbremenjevanje mešanega kanalizacijskega omrežja ter več kot 13 km kanalizacije po kateri odvajamo izključno meteorne odpadne vode. V zgoraj naštetih občinah kjer vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje obratuje 26 črpališč odpadnih vod in 8 malih komunalnih čistilnih naprav. V letu 2010 se je zaključila I. faza projekta »Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja – I. faza«, v okviru katerega se je k že naštetim objektom predalo v obratovanje še 52 km javnih kanalizacijskih cevovodov, 27 črpališč odpadnih vod in čistilni napravi v Gorišnici (2.100 PE) in Kidričevem (8.500 PE).

Najobsežnejši je javni kanalizacijski sistem v Mestni občini Ptuj s dvema ključnima objektoma. Prvi je črpališče ob Brodarskem društvu Ranca, kjer vse v javni kanalizaciji zbrane odpadne vode z levega brega reke Drave v Mestni občini Ptuj, mehansko prečistimo in nato prečrpamo na desni breg, kjer je lokacija drugega najpomembnejšega objekta, to je Centralne čistilne naprave odpadnih vod (CČN). Naprava neprekinjeno obratuje od novembra 1989. Pomladi leta 2010 je bil pričetek poskusnega obratovanje povsem prenovljene naprave, kapacitete 68.000 PE. Zasnovana je kot mehansko biološka čistilna naprava za terciarnim čiščenjem odpadnih voda (z odstranjevanjem dušikovih in fosforjevih spojin iz odpadnih vod) in z aerobno stabilizacijo odvečnega blata, njegovo dehidracijo in sušenjem.

Zraven vzdrževanja, obratovanja in upravljanja s sistemi javne kanalizacije in javnimi objekti odvajanja in čiščenja odpadnih vod, izvajamo novogradnje javnih kanalizacijskih cevovodov ter opravljamo tudi storitve na individualnih objektih, ki niso del sistemov javne kanalizacije in sicer praznjenje greznic in čiščenje grezničnih gošč, visokotlačno čiščenje kanalizacij in zamašenih cevovodov, izvajamo hišne priključke in interna kanalizacijska omrežja, sanacije in obnove strojne opreme, črpališč in manjših čistilnih naprav.
Naš strokovni kader sodeluje in pomaga projektantom, investitorjem, lokalnim skupnostim in vsem, ki se srečujejo s problemi s področja dejavnosti odvajanja in čiščenja vod.