Odvajanje in čiščenje odplak – vodja in tajništvo

odplake

Vodja
mag. Jernej Šömen, univ.dipl.inž.kem.teh.
Lokacija: Ob Dravi 7, 2250 Ptuj
 02 780 54 60
 031 382 975
 02 780 54 67
 jernej.somen@komunala-ptuj.si

Tajništvo
 02 780 54 64
 02 780 54 67
 nevenka.golob@komunala-ptuj.si

Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih vod izvajamo v štirinajstih občinah in sicer Mestni občini Ptuj, Hajdina, Markovci, Gorišnica, Videm, Trnovska vas, Majšperk, Dornava, Juršinci, Zavrč, Sv. Andraž v Sl. Goricah, Podlehnik, Žetale in Cirkulane, koncesijsko pogodbo pa imamo podpisano le z Mestno občino Ptuj in občino Podlehnik. V občinah se javno kanalizacijsko omrežje gradi v strnjenih naseljih v skladu s Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017). V upravljanje, obratovanje in vzdrževanje so nam predani objekti v Mestni občini Ptuj in občinah, Hajdina, Trnovska vas, Juršinci, Zavrč, Podlehnik, Videm, Cirkulane, Gorišnica, Markovci in Majšperk. Skupno imamo v upravljanju čez 160 km javne kanalizacije za odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda (ločeni in mešani kanalizacijski sistemi), 9 objektov za razbremenjevanje mešanega kanalizacijskega omrežja ter več kot 13 km kanalizacije po kateri odvajamo izključno meteorne odpadne vode. V zgoraj naštetih občinah kjer vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje obratuje 61 črpališč odpadnih vod in 14 komunalnih čistilnih naprav. Najobsežnejši je javni kanalizacijski sistem v Mestni občini Ptuj s dvema ključnima objektoma. Prvi je črpališče v ob Brodarskem društvu Ranca, kjer vse v javni kanalizaciji zbrane odpadne vode z levega brega reke Drave v Mestni občini Ptuj, mehansko prečistimo in nato prečrpamo na desni breg, kjer je lokacija drugega najpomembnejšega objekta, to je Centralne čistilne naprave odpadnih vod (CČN). Naprava neprekinjeno obratuje od novembra 1989. Pomladi leta 2010 je bil pričetek poskusnega obratovanje povsem prenovljene naprave, kapacitete 68.000 PE. Zasnovana je kot mehansko biološka čistilna naprava za terciarnim čiščenjem odpadnih voda (z odstranjevanjem dušikovih in fosforjevih spojin iz odpadnih vod) in z aerobno stabilizacijo odvečnega blata, njegovo dehidracijo in sušenjem.

Zraven vzdrževanja, obratovanja in upravljanja s sistemi javne kanalizacije in javnimi objekti odvajanja in čiščenja odpadnih vod, izvajamo novogradnje javnih kanalizacijskih cevovodov ter opravljamo tudi storitve na individualnih objektih, ki niso del sistemov javne kanalizacije in sicer praznjenje greznic in čiščenje grezničnih gošč, visokotlačno čiščenje kanalizacij in zamašenih cevovodov, izvajamo hišne priključke in interna kanalizacijska omrežja, sanacije in obnove strojne opreme, črpališč in manjših čistilnih naprav.

Naš strokovni kader sodeluje in pomaga projektantom, investitorjem, lokalnim skupnostim in vsem, ki se srečujejo s problemi s področja dejavnosti odvajanja in čiščenja vod.