Plakatiranje

komunalne

Naročila plakatiranja in sprejem plakatov
Lokacija: Puhova ul. 10, 2250 Ptuj
Igor Cebek
 02 787 51 45
 02 771 36 01
igor.cebek@komunala-ptuj.si

Plakatiranje izvajamo na osnovi Odloka o oglaševanju v Mestni občini Ptuj (Uradni Vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/2008).
V navedenem odloku je določen tudi način organiziranja, izvajanja in nadzorovanja plakatiranja. Določila odloka obvezujejo podjetja, organizacije, skupnosti, občane in druge organizatorje prireditev, shodov in drugih oblik druženja občanov, da spoštujejo veljavni red pri namestitvi plakatov. Plakati se nameščajo na plakatna mesta po predhodni označitvi s strani izvajalca Komunalnega podjetja Ptuj, d .d. Prepovedano je samostojno nameščanje plakatov, kakor tudi plakatiranje na drugih lokacijah, kot so npr. drevesa, zidovi, avtobusna postajališča, ... Sankcioniranje nepravilnosti vršijo pristojne inšpekcijske službe.
Plakatiranje izvajamo na 31 lokacijah, na katerih je 48 stalnih plakatnih mest (enostranska, dvostranska in tristranska). Priporočljiva največja velikost plakata, ki ga nameščamo na naša plakatna mesta je 0,7 m2 (format B1), možno pa je namestiti tudi supreme plakate velikosti 140 x 200 cm.
Izvedba plakatiranja se obračunava po veljavnem ceniku. Plakati se nameščajo za termin po želji naročnika. K osnovni ceni mora naročnik v skladu z Odlokom o oglaševanju v Mestni občini Ptuj (Uradni Vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/2008), plačati tudi komunalno takso.